Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

Od początku 2018 roku wyraźnie zmienia się tematyka skarg kierowanych przez klientów banków do Arbitra Bankowego i innych nadzorców. Zmieniające się otoczenie prawne dotyczy zarówno produktów bankowych – depozytów (implementacja dyrektywy PAD i dyrektywy PSD2, nowe zasady zwrotu środków przekazanych na niewłaściwy NRB), kredytów (proponowana przez Komisję Nadzoru Finansowego nowa „Rekomendacja S”) i ubezpieczeń (implementacja dyrektywy IDD) jak i nowych obowiązków banków o charakterze publicznoprawnym (Fatca, Euro-Fatca, STIR, Split Payment).

Zmianie ulegają także zasady prowadzenia postępowań egzekucyjnych, proponowana jest zmiana zasad upadłości konsumenckiej. Skróceniu uległy terminy przedawnienia roszczeń i zasady dochodzenia należności od konsumentów, co ma ogromne znaczenie dla procesu windykacyjnego.

Podczas szkolenia omówione zostaną także zmiany dotyczące procesu reklamacyjnego w bankach, w szczególności nowe rodzaje zgłoszeń klientów, które nie są reklamacjami i winny podlegać odrębnym procedurom.

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej wprowadzanych zmian prawnych i dostosowanie dotychczasowych procedur bankowych do nowych wymagań.

Dla kogo: dyrektorzy oddziałów, pracownicy obsługi klienta, pracownicy zajmujący się opracowaniem nowych produktów, sporządzaniem dokumentacji, audytu, prawnicy, pracownicy działu reklamacji, zgodności i compliance.

Arbiter Bankowy, były sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, radca prawny. Członek zespołów powoływanych przez Ministra Sprawiedliwości do opracowywania projektów aktów prawnych dotyczących rejestrów sądowych oraz postępowań naprawczych i upadłościowych. Wykładowca w szkołach bankowych z zakresu prawa bankowego, ochrony praw konsumentów, etyki bankowej, w zakresie szkoleń dla banków spółdzielczych, a także z zakresu prawa finansowego, postępowań cywilnych i ochrony praw konsumentów. Twórca opracowań z zakresu prawa finansowego redagowanych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich oraz Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.