Opiekun projektu
Ewa Chróst
Specjalista ds. szkoleń
T + 48 533 055 553
ewa.chrost@advancedtrainings.pl

Udział w  szkoleniu pozwoli na :

 • –  pogłębienie wiedzy w zakresie problematyki usług płatniczych świadczonych  przez banki,
 • –  zapoznanie się z istotnymi zmianami w ustawie o usługach płatniczych będących
 •    dostosowaniem regulacji prawa krajowego do wymogów dyrektywy PSD ze szczególnym
 •    uwzględnieniem zagadnień poświęconych wzmożonemu bezpieczeństwu realizacji tych
 •    transakcji,
 • –  zwrócenie uwagi na możliwości ograniczenia ryzyka operacyjnego w procesie realizacji
 •    transakcji płatniczej,
 • – ograniczenie ryzyka i potencjalnych strat banku z nieprawidłowego stosowania regulacji
 •   ustawowych dotyczących świadczonych usług płatniczych, eliminację potencjalnych błędów
 •   przy realizowaniu stosunku prawnego umowy rachunku bankowego w jego funkcjonalności
 •   prowadzenia rozliczeń,
 • – uwrażliwienie na aspekty bezpiecznego wykonywania transakcji płatniczych
 •   (znaczenie silnego uwierzytelnienia użytkownika) i odpowiedzialności banku jako dostawcy
 •   usług płatniczych w razie niewykonania lub nienależytego wykonania transakcji płatniczej,

Do udziału zapraszamy:

 • – pracowników obsługi prawnej,
 • – członków zarządów banków,
 • – pracowników zajmujących się sprzedażą i marketingiem,
 • – pracowników zajmujących się compliance,
 • – audytorów,

Radca prawny, kierował Zespołem Ryzyka Operacyjnego i Zgodności w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, były dyrektor departamentów prawnych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowym Banku Polskim, doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Przez wiele lat wykonujący obsługę prawną jako radca prawny w bankach: PBK SA, BOŚ SA, BPH SA, były sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa. Autor wielu publikacji z zakresu prawa bankowego, gospodarczego. Wieloletni, doświadczony wykładowca prawa bankowego, gospodarczego i karnego prowadzący zajęcia dydaktyczne dla prokuratorów, sędziów, aplikantów radcowskich, pracowników instytucji finansowych, rzeczników konsumentów, studentów. Specjalizuje się w zagadnieniach bezpieczeństwa prawnego instytucji finansowych, w szczególności w zakresie stosunków umownych, tajemnic sektorowych,windykacji, restrukturyzacji i przymusowej restrukturyzacji oraz bezpieczeństwa prawnego podmiotów krajowego systemu stabilności finansowej.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.