Opiekun projektu
Ewa Chróst
Specjalista ds. szkoleń
T + 48 533 055 553
ewa.chrost@advancedtrainings.pl

Etyka w działalności bankowej postrzegana jest od kilku stuleci jako coś nieodzownego, początkowo w sposób naturalny wbudowanego w relacje pomiędzy bankami a ich klientami. Etyczny wymiar relacji gwarantowała  wspólnota ich interesów. Zagęszczające się sytuacje rozbieżności tych interesów stwarzają konieczność prawidłowego usytuowania etyki w kulturze banku oraz w relacjach banków z interesariuszami, co istotnie ogranicza ryzyko utraty jego reputacji. Etyki w bankach nie można pozostawić subiektywnemu uznaniu pracowników, biorąc pod uwagę coraz częstsze pojawianie się afer o zasięgu międzynarodowym, u podłoża których leży naruszanie podstawowych wartości biznesowych. Etyka powinna znaleźć odzwierciedlenie w kulturze banku i to na każdym poziomie jej tworzenia i egzekwowania, szczególnie w coraz szerszym zakresie funkcjonowania FinTechów.

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z podstawowymi zasadami etyki banku, warunkami ich przestrzegania oraz głównymi przyczynami i skutkami ich naruszania. Szczególna uwaga poświęcona zostanie znaczeniu etyki w erze funkcjonowania FinTech-ów oraz w zarządzaniu ryzykiem reputacji.

Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w wiedzę, obejmującą podstawowe zagadnienia związane z budowaniem kultury etycznej w banku, jej związkach z CSR oraz ryzykiem reputacji.

Podczas szkolenia omówione zostaną także  koncepcje społecznej odpowiedzialności  przedsiębiorstw bankowych oraz zakresu jej raportowania, tudzież miejsce banków w rankingach społecznej odpowiedzialności (np. Respect Index).

Ponadto omówione zostaną na licznych przykładach naruszenia zasad etyki w bankach odnoszące się do takich sytuacji jak: konflikt interesów, wykorzystywanie poufnych informacji oraz manipulacje na rynku.

Uczestnik szkolenia będzie potrafił wskazać właściwe metody przeciwdziałania naruszeniom zasad etyki, ograniczające jednocześnie ryzyko utraty reputacji oraz sposoby zwiększania ich skuteczności.

Uczestnik szkolenia będzie umiał także podjąć decyzję o wyborze innowacji czy relacji z interesariuszami adekwatnej do apetytu na ryzyko reputacji banku oraz ocenić czy jest ona zgodna z kulturą etyczną banku i jego strategią ryzyka reputacji.

Szkolenie jest prowadzone w formie dyskusji w oparciu o prezentację, ujmującą liczne przykłady praktyczne oraz analizy studiów przypadków.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

  • wyższą i średnią i kadrę kierowniczą odpowiedzialną za zarządzanie bankiem, a szczególnie ryzykiem, pracownikami, innowacjami oraz relacjami z interesariuszami
  • specjalistów z departamentów przygotowujących oferty produktów i usług dla różnych segmentów klientów oraz zarządzania relacjami z klientami
  • pracowników departamentów compliance, innowacji oraz informatyki
  • doradców klientów

Posiada długoletnie doświadczenie w bankowości, gdyż przez 18 lat pracowała w jednym z największych banków w Polsce (Pekao SA), w ostatnich latach jako dyrektor zarządzający. Prowadzi zajęcia dydaktyczne jako profesor na ekonomicznej uczelni wyższej w Warszawie (UTH). Aktualnie jest członkiem Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich, a także jurorem w międzynarodowym konkursie „Etyka i zaufanie w finansach”. W latach 1982-1997 była zatrudniona w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie zajmowała się badaniami zachowań konsumentów (uczestniczyła także w badaniach międzynarodowych). Przebywała także na 1,5 stypendium naukowym im. Humboldta w Niemczech na Uniwersytecie Hohenheim w Stuttgarcie oraz na Uniwersytecie w Kiel. 

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.