Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim dla:

  • pracowników departamentów sprawozdawczości
  • pracowników departamentów ryzyka
  • pracowników departamentów rachunkowości
  • pracowników controllingu
  • pracowników audytu wewnętrznego.

MSSF 9 implikuje wiele zmian w wycenie instrumentów finansowych. Instrumenty finansowe zgodnie z MSSF 9 klasyfikuje się jako:

  • wyceniane wg zamortyzowanego kosztu,
  • wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody,
  • wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy.

W przypadku kiedy MSSF-y zawierają możliwość lub wymóg stosowania wyceny do wartości godziwej zastosowanie ma MSSF 13, który jest jedynym źródłem wytycznych do ustalania wartości godziwej. Szkolenie ma na celu przybliżenie definicji wartości godziwej i ramowych założeń do pomiaru wartości godziwej. Omówione zostaną też wymogi związane z obowiązkowymi ujawnieniami dotyczącymi pomiaru wartości godziwej w sprawozdaniach finansowych.

Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości w Banku, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie raportowania finansowego. Nadzoruje cały proces sporządzania sprawozdawczości w banku: pakiety sprawozdawcze dla NBP, sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane, raportowanie dla BFG. Specjalista w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, ukończone studia podyplomowe organizowane przez SGH w Warszawie. Dodatkowym atutem jest bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu wymogów kapitałowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.