Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

Ćwiczenia komputerowe

Warsztat praktyczny dotyczący wymogów EBA w zakresie IRRBB, bazujący na wytycznych EBA/GL/2018/02 z lipca 2018 r. oraz standardach BCBC dot. IRRBB z kwietnia 2016 r. W jego trakcie przedstawione zostaną podstawowe informacje nt. systemu zarządzania ryzykiem stopy procentowej w księdze bankowej zalecane przez EBA, ze szczególnym naciskiem na monitoring i pomiar ryzyka. Scenariusze stóp procentowych postulowane przez EBA i BCBS na potrzeby monitoringu IRRBB zostaną wyznaczone i przeanalizowane wspólnie z uczestnikami w arkuszu Excel. W oparciu o przykładowy stylizowany bilans banku w praktyce wyznaczona zostanie (również w arkuszu Excel) zmiana wartości ekonomicznej kapitału zgodnie z wymogami dot. nadzorczego testu outliera bazując na metodyce BCBS standardised framework.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

  • przedstawicieli departamentów odpowiedzialnych za ALM
  • specjalistów ds. ryzyka finansowego i rynkowego
  • odbiorców raportów z zakresu ryzyka stopy procentowej: doradców zarządu, członków ALCO,
  • audytorów, pracowników departamentów skarbu
  • osoby implementujące rozwiązania dot. ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej:konsultantów, pracowników IT
  • pracowników nadzoru finansowego
  • pracowników departamentów zgodności

Obecnie jest kierownikiem Zespołu Rozwoju Ryzyka w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Finansowym i Operacyjnym w jednym z największych banków. W zakres jego odpowiedzialności wchodzi m.in. opracowywanie i implementacja wewnętrznych metodyk i narzędzi pomiaru ryzyka płynności.
Absolwent matematyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz SGH. Pracę zawodową zaczął w Narodowym Banku Polskim, gdzie zajmował się polityką pieniężną oraz zarządzaniem rezerwami walutowymi. Przez kilka lat pracował także jako nauczyciel akademicki. Z obecnym bankiem związany od 2008 r., gdzie wcześniej pracował m.in. jako ekspert w Biurze Kontroli Zarządzania Aktywami i Pasywami.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.