Opiekun projektu
Ewa Chróst
Specjalista ds. szkoleń
T + 48 533 055 553
ewa.chrost@advancedtrainings.pl

Do 21 października 2018 r. firmy inwestycyjne oraz inne podmioty działające w obszarze usług inwestycyjnych zobowiązane są do dostosowania swojej działalności do wymogów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. Niezależnie od przepisów krajowych, podmioty te dostosowują się do wymogów rozporządzeń wydanych na mocy dyrektywy MiFID2, których zakres jest szeroki i obejmuje praktycznie wszystkie aspekty działalności firm inwestycyjnych, w tym również w zakresie ładu korporacyjnego.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z praktycznymi i teoretycznymi aspektami nowego otoczenia regulacyjnego dla rynków kapitałowych pod reżimem MiFID2 i przepisów krajowych implementujących dyrektywę.

Zaprezentowane zostaną m.in. zagadnienia związane z wymogami organizacyjnymi dla firm inwestycyjnych (polityki, procedury, rejestry) oraz świadczeniem usług i produktów inwestycyjnych. Szczególny nacisk położony zostanie na obowiązki związane z zapewnieniem zgodności z przepisami prawa (compliance), a także pozyskiwaniem informacji od klientów, którym firma inwestycyjna oferuje usługi i instrumenty finansowe. Omówione zostaną kwestie dotyczące raportowania do organów nadzoru (m.in. transakcje), a także obowiązki sprawozdawcze względem klientów, w tym w zakresie opłat i kosztów.

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość poznać praktyczne aspekty funkcjonowania firm inwestycyjnych w nowym otoczeniu prawnym, które zapewnia większą ochronę inwestorom, jednocześnie wymuszając na firmach podejmowanie działań zmierzających niekiedy do reorganizacji dotychczasowej działalności.

Prawnik specjalizujący się w dziedzinie unijnych regulacji finansowych, w tym szczególnie dotyczących bankowości (CRDIV/BRRD/PSD2) oraz rynków kapitałowych (MiFID2). Posiada uprawnienia adwokackie oraz tytuł doktora w zakresie prawa europejskiego.

Pełni rolę niezależnego doradcy, którego działalność ogniskuje się wokół analizowania i wdrażania regulacji finansowych (MiFID2/PSD2) w bankach, firmach inwestycyjnych oraz TFI.

Doświadczenie zdobywał m.in. w fintechowym projekcie banku mobilnego, gdzie jako zastępca głównego prawnika odpowiadał m.in. za koordynację wdrażania pakietu MiFID2. Pracował również w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Narodowym Banku Polskim czy Komisji Nadzoru Finansowego, a także międzynarodowej kancelarii prawnej.

Odbył prestiżowe staże w Międzynarodowym Funduszu Walutowym w Waszyngtonie, Europejskim Banku Centralnym we Frankfurcie nad Menem oraz Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Uczestniczył w pracach legislacyjnych oraz implementacji szeregu aktów prawnych regulujących rynek finansowy w Unii Europejskiej, w tym w grupach roboczych przy Radzie (Unii Europejskiej) i Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego.

Autor licznych publikacji poświęconych szeroko rozumianej stabilności finansowej oraz regulacjom finansowym. Prelegent na konferencjach naukowych i warsztatach dla sektora prywatnego.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.