Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

ZALETY SZKOLENIA   Zajęcia zawierają formy warsztatowe. Szkolenie jest elastyczne, dostosowane do potrzeb uczestników, tak aby każdy z nich odniósł jak największe korzyści. Prowadzący wskazując zagrożenia, podaje jednocześnie zasady i metody ich unikania, zarówno w odniesieniu do całej instytucji, jak i do poszczególnych pracowników. Zagadnienia omawiane są w oparciu o wieloletnie doświadczenia trenera, studium przypadku, orzecznictwo i doktrynę.

CEL EDUKACYJNY / ZADANIA SZKOLENIA

Uczestnik, w szczególności:

a)      posiądzie wiedzę o nadużyciach i zjawiskach przestępczych występujących w związku z działalnością instytucji finansowych – czynnikach stwarzających zagrożenie dla prawidłowego działania instytucji – atakach „od środka”, „toksycznych” uderzeniach, działaniach grup przestępczych i przedsięwzięciach „kapturowych”;

b)      pozna prawne i praktyczne zasady zapobiegania nadużyciom, w tym: charakterystykę, cele i miejsce w organizacji systemu przeciwdziałania nadużyciom, cechy wyróżniające zarządzanie ryzykiem nadużyć, okoliczności stanowiące podstawę do wdrożenia profilaktyki zapobiegającej nadużyciom;

c)      nabędzie umiejętności pozwalające na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia nadużyć w instytucji, a tym samym na uniknięcie negatywnych skutków (prawnych, finansowych, wizerunkowych) ewentualnego wykrycia nieprawidłowości przez podmioty kontrolujące lub organy ścigania;

d)      pozna zasady zarządzania ryzykiem nadużyć, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i instytucjonalnym, w zakresie pozwalającym ochronić siebie i instytucję przed uwikłaniem się w niewłaściwe relacje lub sytuacje, a także sposoby neutralizacji negatywnych skutków nadużyć, w przypadku ich ujawnienia;

e)      uzyska umiejętność budowania struktury organizacyjno-prawnej umożliwiającej skuteczne zapobieganie nadużyciom w instytucji;

f)       zrozumie zagrożenia wynikające z formalizacji procedur, czynnika ludzkiego, słabości systemu sygnalisty;

g)      zaznajomi się z praktycznymi i prawnymi zasadami zachowania się w sytuacji przeszukania, zatrzymania, żądania udzielenia pomocy przez służbę policyjną lub specjalną (pisemnego/w sytuacji niecierpiącej zwłoki), przesłuchania w charakterze świadka, składania zawiadomienia o przestępstwie w aspekcie prawnym oraz praktycznym, z punktu widzenia ochrony interesów instytucji finansowej.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników instytucji finansowych, realizujących procesy o podwyższonym ryzyku nadużyć, kadry menadżerskiej i zarządzającej, a także pracowników komórek kadrowych, księgowości, administratorów bezpieczeństwa informacji oraz systemów informatycznych, pełnomocników ds. przeciwdziałania korupcji i pracowników pionów bezpieczeństwa, przeciwdziałania nadużyciom, audytu, compliance, ryzyka operacyjnego.

Młodszy inspektor Policji w stanie spoczynku. Ukończył prawo na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej. W latach 1994-2010 pełnił
służbę w policyjnych pionach do walki z przestępczością gospodarczą i zorganizowaną, zaś w latach 2010-2017 w służbach specjalnych. Kierował zespołami operacyjno-śledczymi, komórkami i jednostkami organizacyjnymi tych formacji. Realizował sprawy dotyczące zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się fałszowaniem i praniem pieniędzy,
oszustwami bankowymi i ubezpieczeniowymi, wyłudzaniem podatku VAT i akcyzowego, przestępstwami przeciwko obrotowi gospodarczemu, a także sprawy korupcyjne. Specjalizuje się w teorii i praktyce działania Policji i służb specjalnych, w tym metodologii i metodyce prowadzenia postępowań
przygotowawczych dotyczących korupcji i przestępczości ekonomicznej, a także w zarządzaniu ryzykiem nadużyć oraz ochronie danych osobowych. Ekspert w dziedzinie wykorzystania pozakodeksowych dowodów w postępowaniu karnym.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.