Opiekun projektu
Ewa Chróst
Specjalista ds. szkoleń
T + 48 533 055 553
ewa.chrost@advancedtrainings.pl

Za niespełna półtora roku zaczną obowiązywać „Wytyczne dotyczące stosowania definicji niewykonania zobowiązania, określonej w art. 178 rozporządzenia (UE) nr 575/2013”. Szkolenie „Nowa Definicja Default”  pomoże zrozumieć, jaki jest zakres stosowania nowych wymagań i zaprezentuje obszary wymagające wdrożenia zmian. Zostaną omówione szczegółowo wszystkie elementy nowej definicji default wraz z praktycznymi przykładami. Zasady naliczania dni przeterminowania i defaultu ilościowego zostaną zaprezentowane na wybranych przykładach pozwalających na wdrożenie algorytmu identyfikacji przeterminowania zarówno na danych bieżących, jak i historycznych. Zostanie zaprezentowany przykładowy harmonogram wdrożenia wytycznych EBA/GL/2016/07. Prowadzący szkolenie podzieli się doświadczeniem zdobytym podczas wdrażania nowej definicji default i odpowie na Państwa pytania.

Szkolenie „Nowa Definicja Default” skierowane jest do pracowników banków, którzy są zaangażowani we wdrażanie nowej definicji default oraz dla pozostałych pracowników zajmujących się ryzykiem kredytowym lub sprawozdawczością finansową.

Dyrektor Biura Kontroli Ryzyka Kredytowego w jednym z największych banków. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w sektorze bankowym. Zajmowała się szerokim spektrum tematów z obszaru ryzyka kredytowego, m.in. wymogi kapitałowe, przeglądy procesu ICAAP, modelowanie parametrów ryzyka i kalkulacja odpisów aktualizujących (MSR39, MSSF9), walidacja modeli i procesów. Brała udział w projektach wdrażania MSSF9 zarówno w zakresie budowy modeli jak i wdrażania narzędzi do kalkulacji ECL. Obecnie odpowiada za: rozwój metodyki kalkulacji ECL, bieżącą kalkulację odpisów aktualizujących MSSF9, utrzymanie i rozwój narzędzia do kalkulacji ECL, wdrażanie nowej definicji default, raportowanie zarządcze w obszarze ryzyka kredytowego, rozwój metodyki i przeprowadzanie testów warunków skrajnych dla ryzyka koncentracji i odpisów MSSF9 oraz za zintegrowane zarządzanie ryzykiem kredytowym, w tym ryzykiem koncentracji.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.