Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

O SZKOLENIU 

Szkolenie szeroko omawia zagadnienia związane ze standardami bazylejskimi ze szczególnym uwzględnieniem pakietu zmian i wyzwań dla bankowości – zwanych jako „Basel IV”.

Uczestnik szkolenia zapozna się z obecnie obowiązującymi regulacjami w zakresie adekwatności kapitałowej, w tym z zasadami obliczania wskaźników kapitałowych czy uwzględniania buforów kapitałowych. W trakcie szkolenia gruntownemu przeglądowi zostanie poddana struktura obecnych regulacji bazylejskich (w tym CRR& CRDIV) oraz wynikające z tych zagadnień zmiany regulacyjne. Uczestnik szkolenia będzie umiał wskazać zmiany w zakresie liczenia wymogów kapitałowych zarówno dla księgi bankowej jak i księgi handlowej. Ponadto zostaną omówione kwestie dotyczące m.in. rewizji podejścia do ryzyka operacyjnego, dźwigni finansowej (LR) czy ujawnień w ramach filara III.

Szkolenie zakończy przedstawienie podstawowych trendów w bankowości europejskiej – IFRS 9, restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja (Dyrektywa BRRD), Brexit czy FinTech-y.

Szkolenie jest prowadzone w formie prezentacji popartej przykładami praktycznymi oraz analizami studiów przypadków.

Do udziału zapraszamy:

Średnią i wyższą kadrę kierowniczą odpowiedzialną za wdrożenie nowych regulacji bazylejskich, specjalistów z departamentów związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz zarządzaniem kapitałem, pracowników departamentów controllingu, audytorów.

Dyrektor w Departamencie Alokacji Kapitału i Zarządzania Aktywami i Pasywami w jednym z największych banków. Jest odpowiedzialna za zarządzanie adekwatnością – w tym m.in. wyliczanie i optymalizacja wymogów kapitałowych, budżetowanie i planowanie kapitału, prowadzenia akcji optymalizujących aktywa ważone ryzykiem, przeprowadzenie stress testów oraz analiza dochodowości, za zarządzanie awaryjne (plan naprawy, BRRD, kapitałowe plany awaryjne) oraz dochodowość kapitału.

Ekspert z ponad 20 letnim doświadczeniem w bankowości zarówno w zarządzaniu kapitałem, jak i zarządzaniu ryzykiem. Wdrażała BII/BIII/CRR & CRD IV. Zaangażowana w projekty dotyczące m.in. planowania kapitału, wdrażania procesu ICAAP, przeprowadzania testów warunków skrajnych zarówno na potrzeby EBA, KNF jak i potrzeb wewnętrznych, raportowania regulacyjnego, ujawniania informacji w ramach Filara III, implementacji narzędzi do zarządzania ryzykiem i kapitałem. Doświadczenie zdobywała zarówno w instytucjach działających lokalnie jak i w bankach międzynarodowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.