Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

Proponowana przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacja S” wprowadza zmiany w zasadach oprocentowania kredytów, warunkach dotyczących posiadania przez kredytobiorcę wkładu własnego oraz nowe zasady zwalniania się kredytobiorcy z długu tzw. metodą „klucz za dług” (datio in solutum). Zmianie ulegną także zasady upadłości konsumenckiej, które – oprócz realnych zagrożeń – mogą stać się szansą na ugodowe odzyskanie przez banki części należności. Ustawodawca skrócił także terminy przedawnienia roszczeń i wprowadził zasadę brania przez organ orzekający pod uwagę zarzutu przedawnienia z urzędu, co ma ogromne znaczenie dla dochodzenia należności. Z kolei banki zostaną wyposażone w możliwość korzystania z Krajowego Rejestru Zadłużonych oraz z prawa kontynuowania niektórych umów po śmierci przedsiębiorcy („zarząd sukcesyjny”).

Podczas szkolenia omówione zostaną także zmienione zasady prowadzenia egzekucji z wierzytelności z rachunku i nowy przywilej egzekucyjny oraz nowe zasady działania banku w przypadku reklamacji dotyczącej nienależytego wykonania usługi płatniczej (PSD II) oraz przekazania środków na niewłaściwy rachunek bankowy (UUP). Zwrócimy również uwagę na zagrożenia wynikające z wprowadzenia na polski rynek ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD) oraz zmian w ustawie EURO-FATCA.

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej wprowadzanych regulacji i przygotowanie się do dokonania zmian w dotychczasowych regulacjach.

Dla kogo:
pracownicy obsługi klienta, pracownicy zajmujący się opracowaniem nowych produktów, sporządzaniem dokumentacji, audytu, prawnicy, pracownicy działu reklamacji, zgodności i compliance.

Arbiter Bankowy, były sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, radca prawny. Członek zespołów powoływanych przez Ministra Sprawiedliwości do opracowywania projektów aktów prawnych dotyczących rejestrów sądowych oraz postępowań naprawczych i upadłościowych. Wykładowca w szkołach bankowych z zakresu prawa bankowego, ochrony praw konsumentów, etyki
bankowej, w zakresie szkoleń dla banków spółdzielczych, a także z zakresu prawa finansowego, postępowań cywilnych i ochrony praw konsumentów. Twórca opracowań z zakresu prawa finansowego redagowanych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich oraz Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.