Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

Ćwiczenia komputerowe

Szkolenie przedstawia kluczowe zagadnienia związane z szeroko pojętą rentownością Banku. Spotkanie obejmuje zarówno aspekty teoretyczne – źródła tworzenia kapitału, metody wyceny, podstawowe miary rentowności, ale również aspekty praktyczne – np. ryzyka występujące w Banku, ich kwantyfikacja oraz uwzględnianie ich w dochodowości Banku. Uczestnik szkolenia dowie się, jak mierzyć, zarządzać i poprawiać

wartość Banku. Zobaczy, jak zmiany regulacyjne mogą wpływać na rentowność. Szkolenie obejmuje przykłady praktyczne w formie warsztatów komputerowych – uczestnik utrwali zdobytą wiedzę, nauczy

się obliczać miary skorygowane o ryzyko dla różnych transakcji kredytowych, będzie umiał wycenić transakcję kredytową i ocenić czy przynosi ona zysk czy stratę dla Banku.

DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY:

  • średnią i wyższą kadrę kierowniczą,
  • osoby odpowiedzialne za obliczanie i zarządzanie dochodowością banku /jednostki/produktu
  • osoby odpowiedzialne za wycenianie produktów bankowych
  • specjalistów z jednostek kontrolingowych,
  • specjalistów z departamentów zarządzania ryzykiem
  • audytorów wewnętrznych

Dyrektor w Departamencie Alokacji Kapitału i Zarządzania Aktywami i Pasywami w jednym z największych banków. Jest odpowiedzialna za zarządzanie adekwatnością – w tym m.in. wyliczanie i optymalizacja wymogów kapitałowych, budżetowanie i planowanie kapitału, prowadzenia akcji optymalizujących aktywa ważone ryzykiem, przeprowadzenie stress testów oraz analiza dochodowości, za zarządzanie awaryjne (plan naprawy, BRRD, kapitałowe plany awaryjne) oraz dochodowość kapitału.

Ekspert z ponad 20 letnim doświadczeniem w bankowości zarówno w zarządzaniu kapitałem, jak i zarządzaniu ryzykiem. Wdrażała BII/BIII/CRR & CRD IV. Zaangażowana w projekty dotyczące m.in. planowania kapitału, wdrażania procesu ICAAP, przeprowadzania testów warunków skrajnych zarówno na potrzeby EBA, KNF jak i potrzeb wewnętrznych, raportowania regulacyjnego, ujawniania informacji w ramach Filara III, implementacji narzędzi do zarządzania ryzykiem i kapitałem. Doświadczenie zdobywała zarówno w instytucjach działających lokalnie jak i w bankach międzynarodowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.