Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

szkolenie online

Opis szkolenia: intencją szkolenia jest kompleksowe przedstawienie istoty wymogu MREL, w tym jako elementu wymogów ostrożnościowych mających zastosowanie wobec banków. Zaprezentowane zostaną przyczyny i cele wprowadzenia wymogu MREL, jak również sposób jego ustalania z uwzględnieniem aktualnych regulacji, w tym podejścia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Przedstawione zostaną również sposoby spełniania wymogu MREL dostępne dla banków działających na polskim rynku. Podczas szkolenia poruszone zostaną kwestie związane z raportowaniem i monitorowaniem poziomu wymogu MREL przez banki i BFG, w tym potencjalne sankcje, które mogą być zastosowane wobec podmiotu, który nie spełnia tego wymogu. Szkolenie pokrywa zatem całościowo zagadnienie wymogu MREL – od jego ustalenia do spełnienia. Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do pracowników banków, w szczególności związanych z procesem monitorowania spełnienia wymogu (compliance), odpowiedzialnych za zarządzanie kapitałem i płynnością, którzy odpowiadają za emisje papierów wartościowych zaliczanych do spełnienia wymogu MREL oraz zaangażowanych w proces planowania naprawy i resolution.

Doktor nauk ekonomicznych. Jej zainteresowania badawcze obejmują w szczególności obszar stabilności finansowej i sieci bezpieczeństwa finansowego (ze szczególnym naciskiem na zarządzanie kryzysowe), a także zarządzania ryzykiem. W latach 2014-2020 związana z Narodowym Bankiem Polskim, gdzie zajmowała się analizami instytucjonalnego kształtu sieci bezpieczeństwa finansowego. W latach 2017-2020 brała udział w pracach Jednolitej Rady Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (ang. Single Resolution Board, SRB) jako członek kolegiów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji kilku międzynarodowych grup bankowych. Od 2020 związana z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, gdzie zajmuje się kwestiami z zakresu planowania przymusowej restrukturyzacji banków, w tym wymogu MREL. Członek Rady Programowo-Naukowej czasopisma naukowego „Bezpieczny Bank”.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.