Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu omówienie wszystkich głównych elementów zarządzania bilansem (bilans jako meta-portfel produktów sprzedawanych klientom i transakcji na rynkach hurtowych), ze szczególnym uwzględnieniem aspektów finansowania, płynności, ryzyka stopy procentowej, adekwatności kapitałowej oraz praktyczne ukazanie wzajemnej zależności pomiędzy poszczególnymi obszarami działalności banku i związanej z tym konieczności odpowiedniego zaprojektowania oraz wdrożenia struktur i procesów decyzyjnych. Poza aspektami technicznymi (definicje głównych miar efektywności i ryzyka oraz wymogów regulacyjnych), uczestnicy poznają sposoby dochodzenia do optymalnych rozwiązań z punktów widzenia całej organizacji, a nie tylko poszczególnych obszarów działalności (detal, korporacje, skarb/rynki finansowe, ryzyko)

Grupa docelowa: szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich rozwojowych pracowników banków, jako element programu szkolenia wprowadzającego we wszystkie podstawowe i kluczowe obszary zarządzania w banku. W związku z tym mogą to być zarówno pracownicy jednostek sprzedażowych bankowości detalicznej i korporacyjnej, jak i pracownicy obszarów wsparcia: tzn. zarówno finansów i ryzyka, jak i obszaru ogólnego, czy operacji. Fundament zrozumienia – czym zajmuje się bank i jak poszczególne jego elementy są powiązane – powinien być wspólny dla wszystkich pracowników instytucji. Szkolenie może być wykorzystane także, jako element budowania zespołów pracowniczych w poszczególnych bankach, w ramach którego pracownicy uczą się procesu negocjacji indywidulanych celów biznesowych w konkretnych uwarunkowaniach rynkowych i regulacyjnych, w których działa cała instytucja.

Metoda: Szkolenie składa się z trzech połączonych części. Na początku uczestnicy w grupach planują działalność banku jako połączenie indywidualnych strategii biznesowych z nałożonymi ograniczeniami ryzyka i indywidulanymi celami. Następnie zapoznają się z – wynikającymi z uwarunkowań rynkowych i regulacyjnych – wzajemnymi powiązaniami poszczególnych elementów biznesu. Na podsumowanie opracowują strategie działania biorące pod uwagę cele wszystkich interesariuszy z uwzględnieniem wpływu decyzji w długim okresie w różnych możliwych scenariuszach rozwoju, przy czym istotny jest nie tylko efekt finalny, ale i sposób dojścia do wspólnego rozwiązania.

Ekspert, w bankowości od początku wolnego rynku w Polsce, czyli od 30 lat. Rozpoczął pracę w Narodowym Banku Polskim w Departamencie Zagranicznym, gdzie był odpowiedzialny za obsługę informacyjną Polish Stabilization Fund. Następnie czynny w obszarze finansów (rachunkowość zarządcza, planowanie strategiczne) i zarządzania ryzkiem (w 1997 r. stworzył pierwszą jednostkę zarządzania ryzykiem rynkowym) w Banku Handlowym w Warszawie SA., następnie w latach 2000-2001 BRE Bank SA, oraz w Citibank Poland (2002-2010), gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem rynkowym działalności Grupy w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W okresie 2011-14 w mBanku odpowiedzialny za tworzenie systemu zarządzania bilansem, ze szczególnym uwzględnieniem integracji zrządzania ryzkiem płynności i ryzykiem stopy procentowej oraz zarządzania kapitałem na poziomie bilansu całej grupy i dostosowywanie mechanizmów rozliczeń wewnętrznych (Funds Transfer Pricing, Cost of Capital). Od 2015 roku niezależny trener i konsultant w dziedzinie zarządzania w bankowości, szczególnie w obszarze zarządzania bilansem oraz integracji funkcji skarbu, ryzyka i finansów w instytucjach finansowych. Prowadził szkolenia dla pracowników indywidualnych banków, KNF, NBP oraz firm informatycznych. Aktualnie koncertuje się na połączeniu ‘twardych’, technicznych wymogów zarządzania z aspektami osobowymi, szczególnie w obszarze rozpoznawania dysfunkcji zespołów i procesów, identyfikacji oraz integracji czynników motywacyjnych w zarządzaniu.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.