Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

Zmiany prawa dokonane w 2018 roku wprowadziły do ustawodawstwa nowe formy zgłaszania zastrzeżeń dotyczących działania banków, które nie stanowią reklamacji w rozumieniu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i Rzeczniku Finansowym i mogą być zgłaszane przez wszystkich klientów – nie tylko osoby fizyczne. Banki mają obowiązek rozpatrzyć je w krótszym terminie i poinformować o odmiennym niż zwykle trybie odwoławczym. Od stycznia 2019 roku banki mają także nowe obowiązki sprawozdawcze do KNF. Ustawodawca wprowadził również nowe wymagania dotyczące dokumentów doręczanych klientom przed zawarciem umowy i w czasie jej trwania, co spowodowało konieczność zmiany dokumentacji i jej dostosowania do nowych wymogów. Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy o nowych  instytucjach i rozwiązaniach oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania w działalności banku.

Dla kogo: zarządy banków, dyrektorzy oddziałów, pracownicy departamentów produktowych i sprzedażowych, prawnicy, pracownicy działów zgodności i audytu, reklamacji, marketingu.

Arbiter Bankowy, były sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, radca prawny. Członek zespołów powoływanych przez Ministra Sprawiedliwości do opracowywania projektów aktów prawnych dotyczących rejestrów sądowych oraz postępowań naprawczych i upadłościowych. Wykładowca w szkołach bankowych z zakresu prawa bankowego, ochrony praw konsumentów, etyki bankowej, w zakresie szkoleń dla banków spółdzielczych, a także z zakresu prawa finansowego, postępowań cywilnych i ochrony praw konsumentów. Twórca opracowań z zakresu prawa finansowego redagowanych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich oraz Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.