Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

Szkolenie online

Zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-14.00

W trakcie trwającego stanu epidemicznego, w związku z obowiązującymi licznymi ograniczeniami w funkcjonowaniu placówek czy oddziałów instytucji obowiązanych, jednym z istotnych zagadnień jest wprowadzenie lub rozwinięcie zdalnych kanałów dystrybucji produktów czy późniejszej obsługi klientów. Jak przeprowadzić taki proces bez fizycznej obecności klienta by być zgodnym z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu? By móc jednak stosować metody zdalne konieczne jest zastosowanie i odpowiednie uwzględnienie w procedurach wewnętrznych wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego, minimalizujących ryzyko błędnej weryfikacji klienta. Co zatem może być akceptowanym przez UKNF mechanizmem minimalizującym ryzyko błędnej weryfikacji klienta? Jednym z niewątpliwie najpewniejszych mechanizmów  jest dodatkowa weryfikacja w Rejestrze Dowodów Osobistych („RDO”) lub bazie PESEL. Dostęp do tych zasobów umożliwia weryfikację w ewidencjach Ministerstwa Cyfryzacji danych przekazywanych przez klientów, w tym numeru PESEL, weryfikację danych adresowych, potwierdzenie istnienia ważnego dowodu osobistego, a także potwierdzenie śmierci posiadacza rachunku. Jednakże możliwość korzystania z tych rozwiązań była w praktyce do niedawna limitowana jedynie do banków, z uwagi na konieczność posiadania przez podmiot interesu prawnego w dostępie do zasobów, który to interes był interpretowany bardzo wąsko i rygorystycznie. Pozostałym, nie bankowym instytucjom obowiązanym, do niedawna odmawiano natomiast dostępu do RDO lub bazy PESEL. Sytuacja zmieniła się jednak od 18 kwietnia 2020 r. O tym właśnie opowiemy na szkoleniu.

Ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego oraz systemów zgodności (compliance). Praktykę zawodową rozpoczął w Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie pracował w departamencie nadzoru bankowego, następnie był Głównym Prawnikiem w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., członkiem zarządu domu maklerskiego na Malcie oraz doradcą nowopowstającego europejskiego banku. Wdrażał i nadzorował przepisy wewnętrzne dotyczące przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w licznych instytucjach finansowych, reprezentował podmioty w postępowaniach z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy przed Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Komisją Nadzoru Finansowego, maltańskim organem nadzorczym a także w postępowaniach karnych. Specjalizuje się w prawie bankowym, kapitałowym i ubezpieczeniowym, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach regulowanych. Koordynował liczne postępowania licencyjne dotyczące banków i instytucji płatniczych przed polskim i zagranicznymi organami nadzoru finansowego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Redaktor naukowy i współautor praktycznego przewodnika po ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Wolters Kluwer, listopad 2018 r.) oraz komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Wolters Kluwer, grudzień 2019 r.). Autor kilkunastu artykułów na temat regulacji bankowych, ubezpieczeniowych i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Prelegent na licznych polskich konferencjach dotyczących bankowości, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz rynku kapitałowego.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.