Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

Główne tematy:

  • ZMIENIONE ZASADY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
  • NOWE UPRAWNIENIA PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW WOBEC BANKÓW
  • NOWE ZASADY DOCHODZENIA PRZEZ BANKI OD KONSUMENTÓW W TRYBIE NAKAZOWYM NALEŻNOŚCI Z WEKSLA
  • KLAUZULE ABUZYWNE W UMOWACH Z PRZEDSIĘBIORCAMI– OSTATNIE PRZYGOTOWANIA DO WDROŻENIA REGULACJI

W dniu 1 stycznia 2021 roku wejdzie w życie projektowana ustawa o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej, która modyfikuje zasady rozpatrywania reklamacji w instytucjach finansowych, likwiduje urząd Rzecznika Finansowego i przekazuje Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów część jego uprawnień. Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zmian, poznanie nowych obowiązków informacyjnych banku i zasad rozpatrywania reklamacji klientów, zmienionych zasad raportowania o liczbie skarg oraz nowych uprawnień Prezesa UOKiK. Podczas szkolenia omówione zostaną również projektowane nowe zasady dochodzenia przed sądem należności wekslowych od klientów banków. W dniu 1 stycznia 2021 roku wejdą także w życie przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1495), które dają przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEDG możliwość podniesienia zarzutu występowania w umowie zawartej z innym przedsiębiorcą klauzuli niedozwolonej (abuzywnej). Skutkiem takiego zarzutu może być wyeliminowanie z umowy abuzywnego zapisu, a jeśli nie jest to możliwe – unieważnienie umowy. Celem szkolenia jest przeanalizowanie zmienionych wzorców umów zawieranych z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą, które zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Arbiter Bankowy, były sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, radca prawny. Członek zespołów powoływanych przez Ministra Sprawiedliwości do opracowywania projektów aktów prawnych dotyczących rejestrów sądowych oraz postępowań naprawczych i upadłościowych. Wykładowca w szkołach bankowych z zakresu prawa bankowego, ochrony praw konsumentów, etyki bankowej, w zakresie szkoleń dla banków spółdzielczych, a także z zakresu prawa finansowego, postępowań cywilnych i ochrony praw konsumentów. Twórca opracowań z zakresu prawa finansowego redagowanych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich oraz Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.