Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

Udział w szkoleniu pozwoli na:

 • omówienie problematyki dotyczącej oceny postanowień umów kredytowych zawierających klauzule prawnie niedozwolone z uwzględnieniem warunków abuzywności klauzul umownych, także w kontekście dyrektywy Rady 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich,
 • zapoznanie się z wybranymi orzeczeniami TSUE oraz sądów powszechnych w zakresie klauzul indeksacyjnych w umowach konsumenckich wykorzystujących mechanizm indeksacji do waluty obcej,
 • wskazanie konsekwencji prawnych nieuczciwych klauzul walutowych oraz aspektów związanych z rozliczeniem stron umowy kredytu na skutek upadku umowy i zwrócenie uwagi na stanowiska doktryny, poglądy oraz opinie w zakresie omawianej problematyki,
 • określenie aspektów minimalizowania ryzyka banku związanego z kredytowaniem.

Do udziału zapraszamy:

 • pracowników zajmujących się kredytowaniem konsumentów,
 • osób zajmujących się obsługą prawną banków,
 • członków zarządów banków,
 • pracowników zajmujących się sprzedażą i marketingiem produktów kredytowych,
 • pracowników compliance,
 • audytorów.

Radca prawny, pracuje w Biurze Rzecznika Finansowego, kierował Zespołem Ryzyka Operacyjnego i Zgodności w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, były dyrektor departamentów prawnych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowym Banku Polskim, doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Przez wiele lat wykonujący obsługę prawną jako radca prawny w bankach: PBK SA, BOŚ SA, BPH SA, były sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa. Autor wielu publikacji z zakresu prawa bankowego, gospodarczego. Wieloletni, doświadczony wykładowca prawa bankowego, gospodarczego i karnego prowadzący zajęcia dydaktyczne dla prokuratorów, sędziów, aplikantów radcowskich, pracowników instytucji finansowych, rzeczników konsumentów, studentów. Specjalizuje się w zagadnieniach bezpieczeństwa prawnego instytucji finansowych, w szczególności w zakresie stosunków umownych, tajemnic sektorowych, windykacji, restrukturyzacji i przymusowej restrukturyzacji, zarządzania ryzykiem operacyjnym i braku zgodności oraz bezpieczeństwa prawnego podmiotów krajowego systemu stabilności finansowej.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.