Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

Od czasu globalnego kryzysu sytemu finansowego, który wybuchł w 2008 r. bankowość poddawana jest rozlicznym wyzwaniom. Z jednej strony dramatyczne zmiany otoczenia regulacyjnego i rynkowego, z drugiej konieczność fundamentalnej rewizji zasad zarządzania wewnętrznego. Jednym z kluczowych elementów systemu zarządzania stało się zarządzanie ryzykiem kosztu płynności, elementu, który w sposób zasadniczy zmienia podejście do projektowania i implementacji wewnętrznych systemów transferowych ceny funduszy (FTP) stanowiących podstawę efektywnych  mechanizmów pomiaru rentowności, cenotwórstwa produktów, transferu ryzyka, i – w końcu- sterowania bilansem banku. Zmiany te widać także w działalności regulatorów, którzy począwszy od bardzo ogólnych stwierdzeń w „Zasadach bazylejskich efektywnego zrządzania i nadzoru nad ryzykiem płynności z 2008 r.”, poprzez zalecenia CEBS z 2010 r. , zmienione zapisy Rekomendacji P UKNF z 2015., zalecenia FED z marca 2016 r, czy zalecenia dotyczące procesu SREP z  2014 (zaktualizowane w 2018 r.) coraz mocniej podkreślają znaczenie systemu FTP jako kluczowego elementu zarządzania bilansem banku

O ile jednak regulatorzy ‘weszli’ w tematykę FTP w nawiązaniu do zarządzania ryzykiem płynności, to – jak wiemy – w praktyce banki wcześniej zastosowały systemy FTP do transferu ryzyka stóp procentowych. Wraz z opublikowaniem w kwietniu 2016 r. przez Komitet Bazylejski „Standarts – Interest rate risk in the banking book’ , a następnie publikacją EBA z lipca 2018 r. ‘Final Report – Guidelines on  the management of interest rate risk arising from non-trading book activities’ (IRRBB), pojawiło się dla banków nowe wyzwanie: jak ‘pożenić’ wymogi dotyczące zarządzania IRRBB z zastosowaniem wewnętrznych systemów FTP.

Jak przebiegają zajęcia?

Zajęcia odbywają się głównie w formie wykładu z aktywnym udziałem uczestników (omawianie i wyjaśnianie pytań dotyczących praktycznego funkcjonowania ALM i FTP w poszczególnych instytucjach) oraz case study (w obydwu dniach szkolenia) mających na celu pokazanie praktycznych aspektów systemu transferowej ceny funduszy w zarządzaniu bankiem oraz spełnienia najnowszych zaleceń instytucji nadzorczych.

Rozpoczął pracę w Narodowym Banku Polskim w Departamencie Zagranicznym, gdzie był odpowiedzialny za obsługę informacyjną Polish Stabilization Fund. Następnie czynny w obszarze finansów (rachunkowość zarządcza, planowanie strategiczne)  i zarządzania ryzykiem (w 1997 r. stworzył pierwszą jednostkę zarządzania ryzykiem  rynkowym ) w Banku Handlowym w Warszawie SA., następnie w latach 2000-2001 BRE Bank SA, oraz w Citibank Poland (2002-2010), gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem rynkowym działalności Grupy w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W okresie 2011-14 w mBanku odpowiedzialny za tworzenie systemu zarządzania bilansem, ze szczególnym uwzględnieniem integracji zrządzania ryzykiem płynności i ryzykiem stopy procentowej oraz zrządzania kapitałem  na poziomie bilansu całej grupy i dostosowywanie mechanizmów rozliczeń wewnętrznych (Funds Transfer Pricing, Cost of Capital). Od 2015 roku niezależny trener i konsultant w dziedzinie zarządzania w bankowości, szczególnie w obszarze zarządzania bilansem oraz integracji funkcji skarbu, ryzyka i finansów w instytucjach finansowych. Prowadził szkolenia dla pracowników indywidualnych banków, KNF, NBP oraz firm informatycznych. Aktualnie koncertuje się na połączeniu ‘twardych’, technicznych wymogów zarządzania bankiem (ryzyko rynkowe, ryzyko płynności, ALM/zarzadzanie bilansem, ceny transferowe) procesy ICAAP i ILAAP z aspektami osobowymi, szczególnie w obszarze  rozpoznawania dysfunkcji zespołów i procesów, identyfikacji oraz integracji czynników motywacyjnych w zarządzaniu (relacje sprzedaż – finanse – ryzyko – operacje/IT).

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.