Najważniejsze zagadnienia

 • Metody oraz modele oceny
  i pomiaru ryzyka kontrahenta
 • Metody ograniczania ryzyka
 • Modelowanie ekspozycji
  na ryzyko kontrahenta
 • Limitowanie ekspozycji
  na ryzyko kontrahenta
 • Credit Valuation Adjustment (CVA)
 • Wymogi kapitałowe na CVA

Do udziału zapraszamy

 • pracowników departamentów zarządzania ryzykiem
 • pracowników departamentów skarbu w instytucjach finansowych
 • osoby odpowiedzialne za adekwatność kapitałową oraz wdrażanie CRD IV
 • specjalistów IT, odpowiedzialnych za budowę lub wdrażanie systemów
 • do wyceny instrumentów pochodnych
 • pracowników instytucji nadzorczych, odpowiedzialnych za kontrolę ryzyka finansowego lub operacji skarbowych