Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

Celem szkolenia jest  omówienie zagadnień z zakresu adekwatności kapitałowej ze szczególnym położeniem nacisku na zmiany planowane w ramach Bazylei IV oraz CRR II. W ramach szkolenia zostaną przedstawione także bieżące wymagania w zakresie adekwatności kapitałowej. Zostaną też omówione w przystępny sposób zagadnienia z zakresu kalkulacji funduszy własnych, buforów kapitałowych, wymogów kapitałowych oraz wyznaczania kapitału wewnętrznego dla kluczowych ryzyk w sektorze polskim. Jednocześnie zostaną omówione kluczowe zmiany w kalkulacji wymogów kapitałowych wynikające z planowanego wdrożenia Bazylei IV.

Szkolenie polecamy:

 • Przedstawicielom departamentów ryzyka
 • Osobom odpowiedzialnym za zarządzanie adekwatnością kapitałową
 • Pracownikom działu sprawozdawczość
 • Audytorom, pracownikom nadzoru odpowiedzialnym za weryfikację ww. obszarów

Najważniejsze tematy:

 • Zmiany wprowadzane przez CRR II oraz CRDV
 • Kalkulacja funduszy własnych
 • Bufory kapitałowe
 • Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka kredytowego, ryzyka rynkowego i ryzyka operacyjnego
 • Wskaźnik dźwigni
 • Proces ICAAP
 • Szacowanie kapitału wewnętrznego dla ryzyka kredytowego i ryzyka koncentracji, ryzyka operacyjnego, rynkowego i innych rodzajów ryzyka

Obecnie Wicedyrektor w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. Wcześniej przez wiele lat pracowała jako ekspert w Departamencie Kontroli i Kwantyfikacji Ryzyka Kredytowego. Od lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z wdrażaniem nowoczesnych metod zarządzania ryzykiem w bankach, w tym modeli wykorzystywanych w procesie pomiaru utraty wartości.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.