Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

Szkolenie online

szkolenie w formie warsztatowej

Grupa docelowa: wszyscy pracownicy zaangażowani w organizację procesów planistycznych, planowanie strategiczne, ze szczególnym uwzględnieniem programów testów warunków skrajnych, wszystkich rodzajów organizacji.

Truizmem jest stwierdzenie, że żyjemy w coraz bardziej skomplikowanym, coraz bardziej współzależnym i coraz szybciej zmieniającym się świecie. Doświadczenia ostatnich dwóch lat pokazują również, że ‘czarne łabędzie’ zaczynają ‘latać stadami’. W takich okolicznościach tradycyjne – w rozumieniu: linearne, sekwencyjne, oparte na rozkładach normalnych – metody planowania działalności i zarządzania stają się mało przydatne. W tej sytuacji wzrasta znaczenie metody scenariuszowej, której powstanie – w sensie formalnym – możemy datować na pół wieku wstecz w związku z wprowadzeniem tego pojęcia do literatury zarządzania przez K. Khan’a w latach 60-tych XX w.

Pojęcie metody scenariuszowej znane jest od dłuższego czasu w planowaniu strategicznym, a od kryzysu finansowego 2008-2009 w szczególny sposób weszło w praktykę zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych, będąc – w postaci analiz scenariuszowych – bardzo istotnym elementem tzw. testów warunków skrajnych. Ostatnie – trudne do przewidzenia – wydarzenia dotykające poszczególnych ludzi, firmy, wspólnoty i całe państwa, powodują, że narzędzie to powinno się stać podstawowym elementem instrumentarium zarządzania firmą, czy państwem w czasie.

Właśnie w związku ze wzrastającą zmiennością i niepewnością, podstawową umiejętnością pracowników każdej organizacji powinno być nie tyle aplikowanie w funkcjonowaniu organizacji gotowych scenariuszy, lecz raczej umiejętności ich tworzenia. Scenariuszy, jak najlepiej dopasowanych do danej organizacji, czasu i miejsca. Umiejętności te powinny także obejmować kompetencje wyprzedzające przygotowywania bazowych planów działania na sytuacje, w których poszczególne scenariusze mogą się urzeczywistniać, czyli tzw. plany awaryjne. Poza kreatywnością i niezbędnym poziomem wiedzy ogólnej o danej organizacji i jej otoczeniu, niezbędna jest znajomość zarówno odpowiednich technik stosowania metody scenariuszowej w zarządzaniu, jak i nabycie koniecznej sprawności w posługiwaniu się nimi. Realizacja tak postawionego celu przyświeca naszemu szkoleniu realizowanemu w formie warsztatowej.

W literaturze i w praktyce możemy spotkać różne modele technik scenariuszowych od probabilistycznych modeli trendów modyfikowanych, przez modele ‘La Persepective’, do modeli intuicyjno-logicznych. W naszym szkoleniu posłużymy się modelem z rodziny tych ostatnich – najbardziej uniwersalnym i łatwym do zastosowania. Wspomniane wyżej analizy scenariuszowe, stosowane w programach testów warunków skrajnych instytucji kredytowych, należą właśnie do rodziny modeli intuicyjno-logicznych. Z tej racji, że sektor bankowy w sposób szczególny opleciony jest siecią różnych regulacji, także i aspekt analiz scenariuszowych (odnośnie zarządzania ryzykiem) jest w nich ujęty. W czasie szkolenia nawiążemy do niego, gdyż – poza dobrymi praktykami branżowymi – stanowi konkretny punkt odniesienia do tworzenia i realizacji analiz scenariuszowych.

Zastępca Dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego, radca prawny, kierował Zespołem Ryzyka Operacyjnego i Zgodności w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, były dyrektor departamentów prawnych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowym Banku Polskim, doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Przez wiele lat wykonujący obsługę prawną jako radca prawny w bankach: PBK SA, BOŚ SA, BPH SA, były sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa. Autor wielu publikacji z zakresu prawa bankowego, gospodarczego. Wieloletni, doświadczony wykładowca prawa bankowego, gospodarczego i karnego prowadzący zajęcia dydaktyczne dla prokuratorów, sędziów, aplikantów radcowskich, pracowników instytucji finansowych, instytucji publicznych, rzeczników konsumentów, studentów. Specjalizuje się w zagadnieniach bezpieczeństwa prawnego instytucji finansowych, w szczególności w zakresie stosunków umownych, tajemnic sektorowych, windykacji, restrukturyzacji i przymusowej restrukturyzacji, zarządzania ryzykiem operacyjnym i braku zgodności oraz bezpieczeństwa prawnego podmiotów krajowego systemu stabilności finansowej jak również w problematyce ochrony praw konsumentów – klientów podmiotów rynku finansowego.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.