Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

Gra bankowa z wykorzystaniem aplikacji symulacyjnej (arkusz Excel) 

W czerwcu 2019 roku weszły w życie „Zalecenia odnośnie zarządzania ryzykiem stopy procentowej z aktywności podejmowanej w portfelach niehandlowych” European Banking Authority (EBA/GL/2018/02 z 19 lutego 2018r.) W tych Zaleceniach EBA, idąc w ślad za Komitetem Bazylejskim, definiuje nowe standardy identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem stóp procentowych portfeli bankowych, przy czym akcentuje możliwość strategii ‘riding the yield curve’ tzn. finansowania aktywów o relatywnie długich terminach niezmienności stóp procentowych zobowiązaniami o krótszej duracji. Dla tego rodzaju strategii, dających zazwyczaj możliwość istotnej poprawy wyników finansowych banku, regulator nakłada jednak określone wymogi.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zwiększenie efektowności zarządzania bilansem banku na poziomie funkcji Skarbu (Treasury) oraz jednostek kontroli i wsparcia (Ryzyko, Finanse, Audyt) poprzez zastosowanie gry bankowej w celu uzmysłowienia wzajemnie interakcji zarządzania wynikiem finansowym i ryzykiem, jak i powiązania poszczególnych rodzajów ryzyka. Celem gry jest osiągnięcie jak najlepszego wyniku finansowego na poziomie Departamentu Skarbu (Total Return) przy zachowaniu wymogów regulacyjnych oraz potencjalnie dodatkowo zdefiniowanych wymogów wewnętrznych dotyczących ryzyka stopy procentowej, ryzyka płynności oraz wymogów kapitałowych (LCR, NSFR, CaR, IRRBB outlier, limity luki płynności, limity wrażliwości-BPV na stopy procentowe).

Konkurować ze sobą mogą poszczególne osoby lub 2-osobowe zespoły – w sumie na 1 szkolenie maksymalnie 10 – osób.

Komu polecamy szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest szczególnie dla pracowników departamentów skarbowych, a także pionów ryzyka, finansów i audytu będących partnerami departamentów skarbowych w ich funkcjach zarządzania ryzykiem płynności i ryzykiem stóp procentowych.

Jak przebiegają zajęcia?

Zajęcia odbywają się w formie gry przeplatanej wykładem wprowadzającym zarówno w tematykę  przedmiotową, jak i zasady działania aplikacji / przebiegu gry.

W bankowości od początku wolnego rynku w Polsce, czyli od 30 lat. Rozpoczął pracę w Narodowym Banku Polskim w Departamencie Zagranicznym, gdzie był odpowiedzialny za obsługę informacyjną Polish Stabilization Fund. Następnie czynny w obszarze finansów (rachunkowość zarządcza, planowanie strategiczne) i zarządzania ryzykiem (w 1997 r. stworzył pierwszą jednostkę zarządzania ryzykiem rynkowym ) w Banku Handlowym w Warszawie SA., następnie w latach 2000-2001 BRE Bank SA, oraz w Citibank Poland (2002-2010), gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem rynkowym działalności Grupy w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W okresie 2011-14 w mBanku odpowiedzialny za tworzenie systemu zarządzania bilansem, ze szczególnym uwzględnieniem integracji zrządzania ryzykiem płynności i ryzykiem stopy procentowej oraz zrządzania kapitałem na poziomie bilansu całej grupy i dostosowywanie mechanizmów rozliczeń wewnętrznych (Funds Transfer Pricing, Cost of Capital). Od 2015 roku niezależny trener i konsultant w dziedzinie zarządzania w bankowości, szczególnie w obszarze zarządzania bilansem oraz integracji funkcji skarbu, ryzyka i finansów w instytucjach finansowych. Prowadził szkolenia dla pracowników indywidualnych banków, KNF, NBP oraz firm informatycznych. Aktualnie koncertuje się na połączeniu ‘twardych’, technicznych wymogów zarządzania bankiem (ryzyko rynkowe, ryzyko płynności, ALM/zarządzanie bilansem, ceny transferowe) procesy ICAAP i ILAAP z aspektami osobowymi, szczególnie w obszarze rozpoznawania dysfunkcji zespołów i procesów, identyfikacji oraz integracji czynników motywacyjnych w zarządzaniu (relacje sprzedaż – finanse – ryzyko – operacje/IT).

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.