Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

Ćwiczenia komputerowe

Rachunkowość zabezpieczeń jest jednym z głównych narzędzi wspierających zarządzanie ryzykiem finansowym w bankach, pozwalając ograniczyć zmienność wyniku finansowego generowaną przez zawierane instrumenty pochodne. Ceną za to są złożone wymogi dotyczące konstrukcji, testowania i dokumentowania relacji zabezpieczających, zawarte w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości / Sprawozdawczości Finansowej. Szkolenie przedstawia logikę i cel stosowania rachunkowości zabezpieczeń, a następnie szczegółowo przechodzi przez standardy regulacyjne w zakresie: ustanawiania i kończenia relacji, identyfikacji  pozycji zabezpieczanej i instrumentów zabezpieczających, testów efektywności oraz dokumentacji powiązania. Omówione zostaną m.in. różnice wynikające z wdrożenia od początku 2018 roku standardu MSSF 9. Drugiego dnia zajęć, podczas warsztatów komputerowych, przejdziemy wspólnie przez powiązania najczęściej stosowane na rynku polskim.

Do udziału zapraszamy specjalistów i menadżerów z obszarów: rachunkowości i sprawozdawczości, controllingu finansowego, zarządzania aktywami i pasywami, treasury, zarządzania ryzykiem finansowym, audytu wewnętrznego.

Słowa kluczowe:

  • Hedge accounting
  • MSR 39
  • MSSF 9
  • Zabezpieczanie ryzyka
  • Wycena pochodnych
  • Derywat hipotetyczny
  • Testy efektywności
Dyrektor Biura Zarządzania Aktywami i Pasywami w jednym z największych banków. Doktor nauk matematycznych. Kariera zawodowa – początkowo w obszarze informacji zarządczej, od 2008 roku w obszarze zarządzania aktywami i pasywami. Obecnie odpowiada za zarządzanie ryzykiem płynności i ryzykiem stopy procentowej księgi bankowej, a także plany finansowania, system FTP oraz rachunkowość zabezpieczeń. Odpowiadał za wdrożenie norm płynnościowych Basel 3 oraz ALM w Banku i całej Grupie bankowej. Brał również udział we wdrożeniu Rekomendacji P i BRRD oraz przygotowaniu Planu Naprawy.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.