Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

O SZKOLENIU
Celem warsztatów jest zapoznanie się z praktycznymi aspektami rozpatrywania reklamacji w banku, nabycie umiejętności odróżnienia reklamacji od innego zgłoszenia klienta oraz umiejętności merytorycznego ustosunkowania się do
zgłoszonego żądania. Podczas warsztatów przeanalizowane zostaną rzeczywiste reklamacje klientów, poddane następnie pod ocenę Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich, który od 19 lat rozpatruje skargi klientów i około połowie z nich co roku przyznaje rację w sporze z bankiem. Omówione zostaną zarzuty formalne, np. przedawnienia roszczeń, wygaśnięcia praw klienta oraz zarzuty merytoryczne dotyczące niezasadności żądań, które powinny być podnoszone przez banki w odpowiedziach na reklamacje. Przedstawione zostaną również aktualne stanowiska nadzorców i najnowsze orzecznictwo
mające wpływ na interpretacją merytorycznych zarzutów klientów, które mogą zostać wykorzystane przy formułowaniu odpowiedzi na reklamacje klientów. Uczestnicy poznają także zasady postępowania przed polubownymi organami rozjemczymi.

Arbiter Bankowy, były sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, radca prawny. Członek zespołów powoływanych przez Ministra Sprawiedliwości do opracowywania projektów aktów prawnych dotyczących rejestrów sądowych oraz postępowań naprawczych i upadłościowych. Wykładowca w szkołach bankowych z zakresu prawa bankowego, ochrony praw konsumentów, etyki bankowej, w zakresie szkoleń dla banków spółdzielczych, a także z zakresu prawa finansowego, postępowań cywilnych i ochrony praw konsumentów. Twórca opracowań z zakresu prawa finansowego redagowanych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich oraz Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.