Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

SZKOLENIE ONLINE

Udział w szkoleniu pozwoli na:

omówienie problematyki dotyczącej stosowanych przez banki mechanizmów indeksacyjnych do walut obcych w umowach kredytu (tzw. „frankowych”) zawieranych z konsumentami w kontekście przepisów chroniących konsumentów  zawartych w dyrektywie Rady 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich,

zapoznanie się z wybranymi orzeczeniami TSUE będącymi odpowiedziami na pytania prejudycjalne, orzeczeniami Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych w zakresie skutków upadku umowy kredytu z uwagi na brak możliwości jej wykonywania po usunięciu z jej treści niedozwolonych postanowień,

wskazanie możliwości wzajemnego rozliczania stron umowy kredytu – zobowiązanych do wzajemnego rozliczenia i świadczeń  w ramach nieważnej umowy wzbogacone stanowiskami doktryny, judykatury,

omówienie możliwych roszczeń restytucyjnych przysługujących odrębnie każdej ze stron po upadku umowy kredytu z użyciem mechanizmów indeksacyjnych do walut obcych,

określenie aspektów minimalizowania ryzyka banku związanego z kredytowaniem.

Do udziału zapraszamy:

  • pracowników zajmujących się kredytowaniem konsumentów,
  • osób zajmujących się obsługą prawną banków,
  • członków zarządów banków,
  • pracowników zajmujących się sprzedażą i marketingiem produktów kredytowych,
  • pracowników compliance,
  • audytorów.

Zastępca Dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego, radca prawny, kierował Zespołem Ryzyka Operacyjnego i Zgodności w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, były dyrektor departamentów prawnych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowym Banku Polskim, doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Przez wiele lat wykonujący obsługę prawną jako radca prawny w bankach: PBK SA, BOŚ SA, BPH SA, były sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa. Autor wielu publikacji z zakresu prawa bankowego, gospodarczego. Wieloletni, doświadczony wykładowca prawa bankowego, gospodarczego i karnego prowadzący zajęcia dydaktyczne dla prokuratorów, sędziów, aplikantów radcowskich, pracowników instytucji finansowych, instytucji publicznych, rzeczników konsumentów, studentów. Specjalizuje się w zagadnieniach bezpieczeństwa prawnego instytucji finansowych, w szczególności w zakresie stosunków umownych, tajemnic sektorowych, windykacji, restrukturyzacji i przymusowej restrukturyzacji, zarządzania ryzykiem operacyjnym i braku zgodności oraz bezpieczeństwa prawnego podmiotów krajowego systemu stabilności finansowej jak również w problematyce praw konsumentów – klientów podmiotów rynku finansowego.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.