Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

Online

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z tematem modelowania stóp procentowych oraz wyceną instrumentów pochodnych na stopę procentową. Przedstawione zostaną kluczowe zagadnienia matematyki finansowej niezbędne do zrozumienia stochastycznych modeli stóp procentowych oraz ich wykorzystania w procesie wyceny. Omówione zostaną modele krótkiej stopy, modele na stopy forward jak również wycena opcji Cap/Floor oraz Swapcji w oparciu o formuły analityczne. Ponadto, zostanie zaprezentowana metoda symulacji Monte Carlo oraz jej zastosowanie w modelowaniu stóp procentowych.

Część szkolenia ma charakter warsztatu z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego dzięki czemu uczestnicy mają możliwość zapoznania się z praktyczną implementacją oraz wykorzystaniem omawianych modeli do wyceny instrumentów pochodnych stopy procentowej.

Prowadzący ma wieloletnie doświadczenie na rynku finansowym w zakresie modelowania oraz wyceny instrumentów finansowych. Po ukończeniu Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczął karierę zawodową jako trader, gdzie przez kilka lat zajmował się handlem kontraktami terminowymi na międzynarodowych giełdach, przede wszystkim kontraktami na stopę procentową. Doświadczenie w bankowości zdobywał w departamencie ryzyka w Plus Banku, gdzie był odpowiedzialny za ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej. Następnie przez wiele lat pracował w Warcie, zajmując się wyceną aktywów inwestycyjnych. Brał udział m.in. w opracowywaniu i implementacji kompletnego systemu do wyceny instrumentów pochodnych na potrzeby rozporządzenia EMIR. Z powodzeniem ukończył również program CFA. Obecnie pracuje jako ekspert w departamencie Model Development ryzyka rynkowego w ING Hubs Poland i jest odpowiedzialny m.in. za modele stopy procentowej wykorzystywane przy modelowaniu ryzyka księgi bankowej w grupie ING.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.