Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

UDZIAŁ W SZKOLENIU POZWOLI NA:
● omówienie mechanizmów wzmocnienia bezpieczeństwa transakcji płatniczych realizujących cele dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD 2) i rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/389 uzupełniającego dyrektywę PSD 2 (RTS) stosowanych przez banki (dostawców usług
płatniczych) przy świadczeniu usług płatniczych dla swoich klientów,
● zapoznanie się z instytucją silnego uwierzytelnienia użytkownika i jej wykorzystaniem w nawiązaniu do zmian ustawy o usługach płatniczych wynikających z implementacji dyrektywy PSD 2,
● pogłębienie wiedzy i zwrócenie szczególnej uwagi na aspekty regulacyjne standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelnienia klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji w cyberprzestrzeni – wskazania
uzupełniające rozporządzenia RTS,
● zwrócenie uwagi na nowe, istotne obowiązki informacyjne banków w zakresie incydentów ryzyka operacyjnego oraz ryzyka bezpieczeństwa dotyczące usług płatniczych oraz oszustw związanych z tymi usługami

DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY:
● pracowników działów „bankowości elektronicznej” i bezpieczeństwa informatycznego,
● członków zarządów banków,
● przedstawicieli departamentu compliance,
● pracowników zajmujących się sprzedażą i marketingiem produktów bankowych,
● pracowników obsługi prawnej,
● audytorów

Zastępca Dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego, radca prawny, kierował Zespołem Ryzyka Operacyjnego i Zgodności w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, były dyrektor departamentów prawnych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowym Banku Polskim, doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Przez wiele lat wykonujący obsługę prawną jako radca prawny w bankach: PBK SA, BOŚ SA, BPH SA, były sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa. Autor wielu publikacji z zakresu prawa bankowego, gospodarczego. Wieloletni, doświadczony wykładowca prawa bankowego, gospodarczego i karnego prowadzący zajęcia dydaktyczne dla prokuratorów, sędziów, aplikantów radcowskich, pracowników instytucji finansowych, instytucji publicznych, rzeczników konsumentów, studentów. Specjalizuje się w zagadnieniach bezpieczeństwa prawnego instytucji finansowych, w szczególności w zakresie stosunków umownych, tajemnic sektorowych, windykacji, restrukturyzacji i przymusowej restrukturyzacji, zarządzania ryzykiem operacyjnym i braku zgodności oraz bezpieczeństwa prawnego podmiotów krajowego systemu stabilności finansowej jak również w problematyce ochrony praw konsumentów – klientów podmiotów rynku finansowego.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.