Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

Szkolenie online, na żywo, z możliwością zadawania pytań

Wprowadzenie

Popełnienie przestępstwa przez pracownika lub osobę współpracującą jest jednym z ryzyk, na które narażona jest każda firma. Jednak część działań poza odpowiedzialnością sprawcy może mieć wpływ na odpowiedzialność samej firmy. Dlatego bardzo istotne jest zarządzanie przez firmę ryzykiem popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary, a w tym podejmowanie przez firmę działań mających na celu mitygowanie tego ryzyka.

Metodyka

Szkolenie prowadzone jest w formie otwartego 2 dniowego warsztatu, w trakcie którego uczestnicy będą pracować z przepisami i projektami przepisów regulujących odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione oraz lokalnymi oraz światowymi standardami zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej i systemów zgłaszania naruszeń. Będą mieli także możliwość przedyskutowania praktycznych problemów i wypracowania najlepszych rozwiązań, które będą mogli bezpośrednio implementować w swoich organizacjach.

Branża

Warsztat skierowany jest do pracowników branży finansowej, która wypracowała już szczegółowe przepisy i standardy w zakresie zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, a w tym zarządzania ryzykiem braku zgodności (Compliance Risk) i procesu zgłaszania naruszeń.

Adresaci szkolenia

Pracownicy funkcji Compliance (Zgodności), ładu korporacyjnego, legislacji wewnętrznej, przeciwdziałania nadużyciom, kontroli wewnętrznej, ryzyka, wsparcia zarządów i rad nadzorczych, HR, zakupów, współpracujących z kontrahentami zewnętrznymi oraz prawnicy i wszystkie osoby, które chcą nabywać nowe kompetencje.

 

Cele szkolenia

Celem warsztatów jest wyposażenie uczestników w wiedzę dotyczącą przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, zarządzania ryzykiem popełnienia czynu zabronionego, a przede wszystkim zbudowanie skutecznego systemu zapobiegania temu ryzyku, a w tym systemu do zgłaszania naruszeń w oparciu o standardy i sprawdzone w praktyce rozwiązania. Nie musisz czekać na szczegółowe rozwiązania prawne by zbudować niezbędną „bazę” chroniącą Twoją firmę przed odpowiedzialnością.

Korzyści dla uczestników

Warsztat przygotuje uczestników do samodzielnego zarządzania ryzykiem popełnienia czynu zabronionego. Nauczy ich jak identyfikować ryzyko, dokonywać jego oceny, tworzyć mechanizmy mitygujące oraz kontrolować i raportować. Uczestnicy dostaną gotowe rozwiązania praktyczne do tworzenia procesu zgłaszania naruszeń i będą mieli okazję do przedyskutowania nurtujących ich problemów praktycznych.

Tener i coach oficerów compliance, zawodowy Ombuds. Posiada wieloletnie doświadczenie jako manager i oficer compliance. Prawnik z wykształcenia, trener, coach i mediator z powołania. Przez 9 lat kierował zespołami obsługującymi i optymalizującymi procesy windykacji prawnej, ekspert od windykacji procesowej, pełnomocnik procesowy. Przez 10 lat Manager i Senior Compliance Officer w Departamencie Compliance odpowiedzialny za budowę kultury Compliance, komunikację i szkolenia z obszarów Compliance oraz relacje z biznesem. Zarządzał ryzykami konfliktu interesów, korupcji, konkurencji, kontrahenta oraz ryzykiem niewłaściwych praktyk windykacyjnych i stalkingu. Tworzył i zarządzał nowatorskim procesem zgłaszania naruszeń ( Whistleblowing Process). Od dwóch lat freelancer. Doradza i pomaga budować efektywne funkcje compliance i procesy zgłaszania naruszeń firmom ze wszystkich branż. Autor autorskich nowatorskich kursów: Certyfikowany Oficer Compliance ( VIII edycji ), Whistleblowingprocess ( II edycje ), Zarządzanie ryzykiem korupcji, Zarządzanie ryzykiem konfliktu interesów oraz HR Compliance. Stworzył i liderował Akademii Compliance, programowi rozwojowemu dla pracowników compliance, wyższej kadry managerskiej oraz kluczowych stanowisk w firmie.  Zwolennik koncepcji „efektywnego Compliance szytego na miarę” oraz bliskiej współpracy Compliance z jednostkami biznesowymi i powiązania procesów compliance z procesami biznesowymi, a w tym ze sprzedażą (Sales Compliance Management).  Autor licznych artykułów i glos z zakresu prawa bankowego, prawa i postępowania cywilnego. Prelegent na ogólnopolskich konferencjach dot. Compliance, systemu kontroli wewnętrznej, HR, windykacji i obrotu wierzytelnościami. Wykłada program Compliance na ALK w Warszawie.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.