Wymogi regulacyjne w zakresie zarządzania ryzykiem ESG w bankach – CRD, CRR i Wytyczne EBA

22 października 2024

SZKOLENIE ONLINE

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1490 zł + vat do 4.10.2024

1590 zł + vat po 4.10.2024

OPIEKUN PROJEKTU

Joanna Saryusz-Szarska

Specjalista ds. szkoleń
T +48 533 055 553
 joanna.szarska@advancedtrainings.pl

O  SZKOLENIU

Szkolenie ma na celu omówienie wymogów regulacyjnych związanych z zarządzaniem ryzykiem ESG w instytucjach finansowych i przygotowaniem się uczestników do zmian jakie będą musiały być wprowadzone w instytucjach. W trakcie szkolenia omówione zostaną proponowane zmiany dyrektywy 2013/36/UE (dyrektywa w sprawie wymogów kapitałowych lub CRD – wniosek), która stanowi element pakietu legislacyjnego obejmującego również zmiany rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych lub CRR-wniosek) oraz projekt przygotowanych przez EBA wytycznych dotyczących zarządzania ryzykiem ESG (Draft Guidelines on the management of ESG risks). W szeregu artykułów CRD i CRR wprowadzono nowe przepisy i dokonano dostosowań w celu uwzględnienia znacznego ryzyka, na jakie będą narażone instytucje kredytowe w związku ze zmianą klimatu, oraz głębokich przekształceń gospodarczych, które są niezbędne do zarządzania tym i innymi rodzajami ryzyka ESG. Dyrektywa CRD wprowadza zrównoważony rozwój do ram ostrożnościowych zarządzania ryzykiem, aby zapewnić lepsze zarządzanie ryzykami ESG i zachęcić banki do lepszej alokacji finansowania bankowego do zrównoważonych projektów, pomagając tym samym w przejściu na bardziej zrównoważoną gospodarkę. Wdrożenie nowych wymogów związanych z ryzykami ESG będzie koniecznie na różnych szczeblach organizacji instytucji finansowych, zdefiniowanie nowych ryzyk będzie wymagało organizacji i umiejscowienia zarządzania nimi, raportowania i monitorowania. Poza kwestiami organizacji ram zarządzania ryzykiem w tym roli zarządu, rady nadzorczej i wzajemnych interakcji między komitetami, kontroli wewnętrznej, omówione zostaną nowe definicje ryzyk i wpływ zmian przepisów na różne szczeble organizacji podmiotu.

Do udziału zapraszamy:

 • – ekspertów zajmujących się wdrażaniem wymogów ESG w organizacji oraz raportowaniem
 • – specjalistów opracowujących strategię ESG
 • – pracowników audytu wewnętrznego, compliance, ryzyka operacyjnego
 • – pracowników działów ESG banków,
 • – członków zarządu, rady nadzorczej, prawników
 • – każdego zainteresowanego ryzykiem ESG w instytucji finansowej

TRENER

Posiada 25 letnie doświadczenie w Compliance w różnych obszarach biznesowych instytucji finansowych: w bankowości pry­watnej, korporacyjnej i inwestycyjnej. Przez wiele lat pracowała jako Dyrektorka Biura Zgodności w Deutsche Bank Polska S.A. Koordynowała też w ramach Grupy DB pracę zespołów Compliance EMEA przy wdrażaniu standardów grupowych Deutsche Bank i regulacji europejskich(w tym MiFID II). W BNP Paribas Bank Polska S.A. odpowiedzialna była za zarządzanie ryzykiem braku zgodności w zakresie integralności rynków kapitałowych i ochrony praw klientów. Prelegentka jest 2014 r członkinią Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich i współautorką rekomendacji Ko­misji, w tym ostatniej dotyczącej kształtowania kultury etycznej w bankach. Obecnie pracuje w jednym z banków inwestycyj­nych, gdzie kieruje Departamentem Compliance i również zajmuje się kwestiami ESG.

CHCĘ OTRZYMAĆ PROGRAM

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

  WARUNKI UCZESTNICTWA


  1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

  2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

  3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
  W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

  6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

   UCZESTNIK:

   Imię i nazwisko

   Stanowisko

   Departament

   Firma

   Numer telefonu

   Adres e-mail

   DODAJ UCZESTNIKA:

   PŁATNIK

   Nazwa firmy

   Adres (ulica, kod, miasto)

   NIP

   OSOBA ZGŁASZAJĄCA

   Imię i nazwisko

   Stanowisko/dział

   Telefon

   Adres e-mail

   Uwagi do faktury
   POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI