Wymóg w zakresie minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) – zasady kalkulacji i spełniani

6 grudnia 2023

SZKOLENIE ONLINE

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1350 zł + vat do 17.11.2023

1490 zł + vat po 17.11.2023

OPIEKUN PROJEKTU

Katarzyna Zagórska-Ślązek

Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

O  SZKOLENIU

Intencją szkolenia jest kompleksowe przedstawienie zasad kalkulacji i utrzymywania wymogu MREL, w tym jako elementu wymogów ostrożnościowych mających zastosowanie wobec banków. Zaprezentowany zostanie sposób ustalania wymogu MREL z uwzględnieniem aktualnych regulacji, w tym podejścia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) – tzw. metodyki MREL. Przedstawione zostaną również sposoby spełniania wymogu MREL dostępne dla banków działających na polskim rynku. Podczas szkolenia poruszone zostaną kwestie związane potencjalnymi sankcjami, które mogą być zastosowane wobec podmiotu, który nie spełnia tego wymogu. Szkolenie pokrywa zatem całościowo zagadnienie wymogu MREL – od jego ustalenia do spełnienia. Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do pracowników banków, w szczególności związanych z procesem monitorowania spełnienia wymogu (compliance), odpowiedzialnych za zarządzanie kapitałem i płynnością, którzy odpowiadają za emisje papierów wartościowych zaliczanych do spełnienia wymogu MREL oraz zaangażowanych w proces planowania naprawy i resolution.

TRENER

Doktor nauk ekonomicznych. Jej zainteresowania badawcze obejmują w szczególności obszar stabilności finansowej i sieci bezpieczeństwa finansowego (ze szczególnym naciskiem na zarządzanie kryzysowe), a także zarządzania ryzykiem. W latach 2014-2020 związana z Narodowym Bankiem Polskim, gdzie zajmowała się analizami instytucjonalnego kształtu sieci bezpieczeństwa finansowego. W latach 2017-2020 brała udział w pracach Jednolitej Rady Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (ang. Single Resolution Board, SRB) jako członek kolegiów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji kilku międzynarodowych grup bankowych. Od 2020 związana z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, gdzie zajmuje się kwestiami z zakresu planowania przymusowej restrukturyzacji banków, w tym wymogu MREL. Członek Rady Programowo-Naukowej czasopisma naukowego „Bezpieczny Bank”.

CHCĘ OTRZYMAĆ PROGRAM

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

  WARUNKI UCZESTNICTWA


  1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

  2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

  3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
  W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

  6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

   UCZESTNIK:

   Imię i nazwisko

   Stanowisko

   Departament

   Firma

   Numer telefonu

   Adres e-mail

   DODAJ UCZESTNIKA:

   PŁATNIK

   Nazwa firmy

   Adres (ulica, kod, miasto)

   NIP

   OSOBA ZGŁASZAJĄCA

   Imię i nazwisko

   Stanowisko/dział

   Telefon

   Adres e-mail

   Uwagi do faktury
   POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI