Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

Szkolenie online

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z procesem przygotowywania transakcji sekurytyzacji, z uwzględnieniem specyfiki rynku polskiego, aktualnych regulacji prawnych.

Zakres szkolenia obejmuje podstawy teoretyczne transakcji sekurytyzacyjnych, kwestie związane z pozyskaniem ratingu, aspekty prawne jak również case study z rynku polskiego.

Szczególny nacisk jest położony na kwestie pozyskania ratingu oraz związane z tym wymogi stawiane przez agencje ratingowe uczestnikom oraz strukturze transakcji.

Szkolenie jest adresowane do potencjalnych inicjatorów i inwestorów w transakcjach sekurytyzacji, banków, spółek leasingowych, funduszy inwestycyjnych, ubezpieczycieli, departamentów inwestycji, ryzyka, zarządzania płynnością.

Przebieg kariery zawodowej ściśle związany z rynkiem finansowym. Przygotowywał transakcje sprzedaży dużych pakietów akcji, sprzedaży wierzytelności z portfeli kredytów samochodowych, sekurytyzacje portfeli leasingowych, publiczne emisje akcji. Od 2011 roku odpowiedzialny za transakcje sekurytyzacyjne w Grupie Getin Noble Banku, w tym za pierwszą polską transakcję sekurytyzacji z oficjalnym ratingiem (Aa3). Członek grupy roboczej ds. sekurytyzacji wierzytelności bankowych przy Związku Banków Polskich.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.