Rozwiązywanie sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego w pozasądowym postępowaniu polubownym przed Rzecznikiem Finansowym – uregulowania normatywne – refleksje i wskazania praktyczne

17 października 2024

SZKOLENIE ONLINE

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1450 zł + vat do 1.10.2024

1590 zł + vat po 1.10.2024

OPIEKUN PROJEKTU

Joanna Saryusz-Szarska

Specjalista ds. szkoleń
T +48 533 055 553
 joanna.szarska@advancedtrainings.pl

O  SZKOLENIU

Udział w szkoleniu pozwoli na:

 • omówienie regulacji prawnych dotyczących alternatywnego rozstrzygania sporów konsumenckich – wskazanie ram prawnych w uregulowaniach wspólnotowego prawa europejskiego,
 • wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych w stosowaniu przepisów prawnych, wskazanie istotnych różnic między postępowaniem reklamacyjnym, interwencyjnym a polubownym i osiąganymi przez te postępowania celami w zakresie roztrząsania sporu między klientem i podmiotem rynku finansowego.
 • omówienie procedowania w postępowaniu polubownym prowadzonym przez Rzecznika Finansowego ze wskazaniem uwag praktycznych,
 • zwrócenie uwagi na możliwości osiągane przez strony sporu w wyniku przeprowadzonego postępowania w przedmiocie pozasądowego rozwiązywania sporów,
 • wskazanie na aspekt obowiązkowego udziału podmiotu rynku finansowego w postępowaniu polubownym,
 • podkreślenie efektywności zbliżenia stanowisk stron sporu osiąganego w celu ugodowego zakończenia sporu między stronami

Do udziału zapraszamy:

 • pracowników działów obsługi klientów,
 • członków zarządów banków,
 • pracowników zajmujących się sprzedażą i marketingiem produktów bankowych,
 • osób zajmujących się ryzkiem operacyjnym i oceną zgodności,
 • pracowników obsługi prawnej,
 • audytorów.

TRENER

Radca prawny, Zastępca Dyrektora Departamentu Klienta Rynku Bankowego i Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego, kierował Zespołem Ryzyka Operacyjnego i Zgodności w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, były dyrektor departamentów prawnych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowym Banku Polskim, doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Przez wiele lat wykonujący obsługę prawną jako radca prawny w bankach: PBK SA, BOŚ SA, BPH SA, były sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa. Autor wielu publikacji z zakresu prawa bankowego, gospodarczego. Wieloletni doświadczony wykładowca prawa bankowego, gospodarczego i karnego prowadzący zajęcia dydaktyczne dla prokuratorów, sędziów, aplikantów radcowskich, pracowników instytucji finansowych, instytucji publicznych, rzeczników konsumentów, studentów. Od wielu lat współpracuje z Fundacją Rozwoju Bankowości Spółdzielczej. Specjalizuje się w zagadnieniach bezpieczeństwa prawnego instytucji finansowych, w szczególności w zakresie stosunków umownych, tajemnic sektorowych, windykacji, restrukturyzacji i przymusowej restrukturyzacji oraz bezpieczeństwa prawnego podmiotów krajowego systemu stabilności finansowej jak również w problematyce praw konsumentów – klientów podmiotów rynku finansowego.

CHCĘ OTRZYMAĆ PROGRAM

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

  WARUNKI UCZESTNICTWA


  1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

  2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

  3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
  W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

  6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

   UCZESTNIK:

   Imię i nazwisko

   Stanowisko

   Departament

   Firma

   Numer telefonu

   Adres e-mail

   DODAJ UCZESTNIKA:

   PŁATNIK

   Nazwa firmy

   Adres (ulica, kod, miasto)

   NIP

   OSOBA ZGŁASZAJĄCA

   Imię i nazwisko

   Stanowisko/dział

   Telefon

   Adres e-mail

   Uwagi do faktury
   POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI