Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

Szkolenie online

Udział w szkoleniu pozwoli na:

pogłębienie wiedzy w zakresie problematyki transakcji płatniczych z  punktu widzenia  zasad odpowiedzialności banku – dostawcy usług płatniczych, innych dostawców w świetle zmian do ustawy o usługach płatniczych implementujących postanowienia dyrektywy PDS 2,

analizę prawną wybranych przykładów transakcji płatniczych: nieautoryzowanych, niewykonanych, nienależycie wykonanych – reakcja banku – dostawcy usług płatniczych – wybrane ścieżki działań,

zwrócenie uwagi na przesłanki prawidłowego wykonania transakcji płatniczej i działania banku podejmowane w przypadku zgłoszenia przez płatnika informacji o transakcji wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora,

omówienie działań podejmowanych przez dostawców – banki  w przedmiocie niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji płatniczej ze wskazaniem aspektów minimalizujących ryzyko banku.

 Do udziału zapraszamy:

  • – pracowników obsługi prawnej,
  • – pracowników działów „bankowości elektronicznej” i odpowiedzialnych za ryzyko operacyjne,
  • – członków zarządów banków,
  • – przedstawicieli departamentu compliance,
  • – pracowników zajmujących się sprzedażą i marketingiem,
  • – audytorów

Zastępca Dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego, radca prawny, kierował Zespołem Ryzyka Operacyjnego i Zgodności w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, były dyrektor departamentów prawnych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowym Banku Polskim, doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Przez wiele lat wykonujący obsługę prawną jako radca prawny w bankach: PBK SA, BOŚ SA, BPH SA, były sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa. Autor wielu publikacji z zakresu prawa bankowego, gospodarczego. Wieloletni, doświadczony wykładowca prawa bankowego, gospodarczego i karnego prowadzący zajęcia dydaktyczne dla prokuratorów, sędziów, aplikantów radcowskich, pracowników instytucji finansowych, rzeczników konsumentów, studentów. Specjalizuje się w zagadnieniach bezpieczeństwa prawnego instytucji finansowych, w szczególności w zakresie stosunków umownych, tajemnic sektorowych, windykacji, restrukturyzacji i przymusowej restrukturyzacji, zarządzania ryzykiem operacyjnym i braku zgodności oraz bezpieczeństwa prawnego podmiotów krajowego systemu stabilności finansowej.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.