Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

Szkolenie online

Cel i forma: Warsztat praktyczny z użyciem aplikacji symulacyjnej z elementami wykładu dotyczący wymogów EBA w zakresie IRRBB, bazujący na wytycznych EBA/GL/2018/02 oraz standardach BCBC dot. IRRBB z kwietnia 2016 r.       Celem szkolenia jest dokładne przeanalizowanie w praktyce wymogów regulacyjnych, które weszły w życie 30 czerwca 2019 r., szczególnie w odniesieniu zarówno do standardowych wymogów kapitałowych (delta EVE), jak i kapitału ekonomicznego (niestandardowe stress-testy, kompensacyjne znaczenie marży odsetkowej). Szkolenie przebiega w formie gry bankowej, w której poszczególne zespoły uczestników realizują swoje strategie biznesowe. W zależności od dynamiki gry przeprowadzane są od dwóch do czterech rund gry (każda w horyzoncie rocznym).

Dla kogo:      Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zarówno obszarów ryzyka, finansów i audytu, jak i jednostek sprzedaży, którym przybliży mechanizmy kalkulacji i alokacji kapitału na ryzyko stóp procentowych zarówno w ujęciu portfelowym, jak i wyodrębnionych produktów bankowych, a co za tym idzie właściwego ich ujęcia w analizach rentowności.

W bankowości od początku wolnego rynku w Polsce, czyli od 30 lat. Rozpoczął pracę w Narodowym Banku Polskim w Departamencie Zagranicznym, gdzie był odpowiedzialny za obsługę informacyjną Polish Stabilization Fund. Następnie czynny w obszarze finansów (rachunkowość zarządcza, planowanie strategiczne) i zarządzania ryzkiem (w 1997 r. stworzył pierwszą jednostkę zarządzania ryzykiem rynkowym ) w Banku Handlowym w Warszawie SA., następnie w latach 2000-2001 BRE Bank SA, oraz w Citibank Poland (2002-2010), gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem rynkowym działalności Grupy w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W okresie 2011-14 w mBanku odpowiedzialny za tworzenie systemu zarządzania bilansem, ze szczególnym uwzględnieniem integracji zrządzania ryzkiem płynności i ryzykiem stopy procentowej oraz zrządzania kapitałem na poziomie bilansu całej grupy i dostosowywanie mechanizmów rozliczeń wewnętrznych (Funds Transfer Pricing, Cost of Capital). Od 2015 roku niezależny trener i konsultant w dziedzinie zarządzania w bankowości, szczególnie w obszarze zarządzania bilansem oraz integracji funkcji skarbu, ryzyka i finansów w instytucjach finansowych. Prowadził szkolenia dla pracowników indywidualnych banków, KNF, NBP oraz firm informatycznych. Aktualnie koncertuje się na połączeniu ‘twardych’, technicznych wymogów zarządzania bankiem (ryzyko rynkowe, ryzyko płynności, ALM/zarzadzanie bilansem, ceny transferowe) procesy ICAAP i ILAAP z aspektami osobowymi, szczególnie w obszarze rozpoznawania dysfunkcji zespołów i procesów, identyfikacji oraz integracji czynników motywacyjnych w zarządzaniu (relacje sprzedaż – finanse – ryzyko – operacje/IT).

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.