Wybrane aspekty pomiaru IRRBB i CSRBB – warsztat praktyczny

15-16 kwietnia 2024

SZKOLENIE ONLINE

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

2390 zł + vat do 29.03.2024

2490 zł + vat po 29.03.2024

OPIEKUN PROJEKTU

Katarzyna Zagórska-Ślązek

Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

O  SZKOLENIU

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • – przedstawicieli departamentów odpowiedzialnych za ALM
 • – specjalistów ds. ryzyka finansowego i rynkowego
 • – odbiorców raportów z zakresu ryzyka stopy procentowej: doradców zarządu, członków ALCO, audytorów, pracowników departamentów skarbu
 • – osoby implementujące rozwiązania dot. ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej: konsultantów, pracowników IT
 • – pracowników nadzoru finansowego
 • – pracowników departamentów zgodności

Warsztat praktyczny dotyczący wymogów EBA w zakresie IRRBB, bazujący na zestawie wytycznych EBA dot. IRRBB i CSRBB z paź 2022. Warsztat ma na celu dokładne przeanalizowanie implikacji praktycznych powyższych wytycznych dla pomiaru i zarządzania ryzykiem wyniku odsetkowego oraz wartości ekonomicznej kapitału. Uczestnicy będą mieli możliwość dogłębnej samodzielnej analizy zagadnień spotykanych w praktyce wyznaczania podstawowych miar ryzyka stopy procentowej księgi bankowej  (w tym  SOT – standardowego testu outliera), postulowanych w obowiązujących wymogach regulacyjnych.  Będą mogli przetestować ich własności i uświadomić sobie praktyczne wyzwania związane z ich implementacją i wykorzystywaniem w procesie zarządzania ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem spreadu kredytowego w księdze bankowej.

W trakcie warsztatu przedstawione zostaną podstawowe teoretyczne i praktyczne informacje nt. systemu zarządzania ryzykiem stopy procentowej i spreadu kredytowego w księdze bankowej zalecane przez EBA, ze szczególnym naciskiem na monitoring i pomiar ryzyka. Na przykładowych transakcjach wspólnie z uczestnikami w arkuszu Excel wyznaczone zostaną miary wrażliwości wyniku odsetkowego i wartości kapitału ekonomicznego wymagane przez EBA a także propozycje miar ryzyka spreadu kredytowego w księdze bankowej. W oparciu o przykładowy stylizowany bilans banku w praktyce wyznaczona zostanie (również w arkuszu Excel) wrażliwość wartości ekonomicznej kapitału oraz wyniku odsetkowego zgodnie z wymogami dot. nadzorczego testu outliera bazując na metodyce standardowej proponowanej przez EBA.

TRENER

Obecnie jest kierownikiem Zespołu Rozwoju Ryzyka w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Finansowym i Operacyjnym w Banku Pekao. W zakres jego odpowiedzialności wchodzi m.in. opracowywanie i implementacja wewnętrznych metodyk i narzędzi pomiaru ryzyka płynności. Absolwent matematyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz SGH. Pracę zawodową zaczął w Narodowym Banku Polskim, gdzie zajmował się polityką pieniężną oraz zarządzaniem rezerwami walutowymi. Przez kilka lat pracował także jako nauczyciel akademicki. Z Bankiem Pekao związany od 2008 r., gdzie wcześniej pracował m.in. jako ekspert w Biurze Kontroli Zarządzania Aktywami i Pasywami.

CHCĘ OTRZYMAĆ PROGRAM

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

  WARUNKI UCZESTNICTWA


  1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

  2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

  3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
  W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

  6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

   UCZESTNIK:

   Imię i nazwisko

   Stanowisko

   Departament

   Firma

   Numer telefonu

   Adres e-mail

   DODAJ UCZESTNIKA:

   PŁATNIK

   Nazwa firmy

   Adres (ulica, kod, miasto)

   NIP

   OSOBA ZGŁASZAJĄCA

   Imię i nazwisko

   Stanowisko/dział

   Telefon

   Adres e-mail

   Uwagi do faktury
   POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI