Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

Szkolenie online

Przyjmowanie przez banki weksli i poręczeń wekslowych jest powszechną formą zabezpieczania wierzytelności kredytowych. Jednak warunkiem skutecznego skorzystania z tej formy zabezpieczenia jest prawidłowe wypełnienie weksla i porozumienia wekslowego (tzw. deklaracji wekslowej).

W 2021 roku wejdą w życie przepisy zmieniające zasady dochodzenia przed sądem należności wekslowych od klientów banków i sąd z urzędu będzie badał nie tylko ważność weksla, ale także porozumienia wekslowego i umowy, którą weksel zabezpiecza. Nieprawidłowe wystawienie weksla albo nieumiejętna obrona przed zarzutami dłużnika mogą sprawić, że bank utraci tę formę zabezpieczenia.

Celem szkolenia jest omówienie zasad prawidłowego wypełniania weksli – w tym problematyki podpisów i kontrasygnat oraz należytego sporządzania i podpisywania deklaracji wekslowej (to nie są jednostronne oświadczenia woli!).

b zarządy banków, dyrektorzy oddziałów, audytorzy, pracownicy przyjmujący zabezpieczenia, personel kredytodawcy, prawnicy.

Arbiter Bankowy, były sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, radca prawny. Członek zespołów powoływanych przez Ministra Sprawiedliwości do opracowywania projektów aktów prawnych dotyczących rejestrów sądowych oraz postępowań naprawczych i upadłościowych. Wykładowca w szkołach bankowych z zakresu prawa bankowego, ochrony praw konsumentów, etyki bankowej, w zakresie szkoleń dla banków spółdzielczych, a także z zakresu prawa finansowego, postępowań cywilnych i ochrony praw konsumentów. Twórca opracowań z zakresu prawa finansowego redagowanych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich oraz Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.