Pakiet CRD/CRR – nowe wymogi zarządzania ryzykiem ESG w bankach

11.10.2023

SZKOLENIE ONLINE

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1350 zł + vat do 22.09.2023 

1490 zł + vat po 22.09.2023

OPIEKUN PROJEKTU

Joanna Saryusz-Szarska

Specjalista ds. szkoleń
T +48 533 055 553
 joanna.szarska@advancedtrainings.pl

O  SZKOLENIU

Szkolenie ma na celu omówienie proponowanych zmian dyrektywy 2013/36/UE (dyrektywa w sprawie wymogów kapitałowych lub CRD – wniosek), która stanowi element pakietu legislacyjnego obejmującego również zmiany rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych lub CRR-wniosek). W szeregu artykułów CRD i CRR wprowadzono nowe przepisy i dokonano dostosowań w celu uwzględnienia znacznego ryzyka, na jakie będą narażone instytucje kredytowe w związku ze zmianą klimatu, oraz głębokich przekształceń gospodarczych, które są niezbędne do zarządzania tym i innymi rodzajami ryzyka ESG. Dyrektywa CRD wprowadza zrównoważony rozwój do ram ostrożnościowych zarządzania ryzykiem, aby zapewnić lepsze zarządzanie ryzykami ESG i zachęcić do lepszej alokacji finansowania bankowego do zrównoważonych projektów, pomagając tym samym w przejściu na bardziej zrównoważoną gospodarkę. Wdrożenie nowych wymogów będzie koniecznie na różnych szczeblach organizacji instytucji finansowych, zdefiniowanie nowych ryzyk będzie wymagało organizacji i umiejscowienia zarządzania nimi, raportowania i monitorowania, co zostanie omówione w ramach szkolenia. Poza kwestiami organizacji ram zarządzania ryzykiem w tym roli zarządu, rady nadzorczej i wzajemnych interakcji między komitetami, kontroli wewnętrznej, omówione zostaną nowe definicje ryzyk i wpływ zmian przepisów na różne szczeble organizacji podmiotu. Podkreślona zostanie też kluczowa rola rozwoju nowych kompetencji pracowników oraz uwzględnienie kwestii ESG w polityce wynagradzania.

TRENER

Posiada 25 letnie doświadczenie w Compliance w różnych obszarach biznesowych instytucji finansowych: w bankowości prywatnej, korporacyjnej i inwestycyjnej. Przez wiele lat pracowała jako Dyrektorka Biura Zgodności w Deutsche Bank Polska S.A. Koordynowała też w ramach Grupy DB pracę zespołów Compliance EMEA przy wdrażaniu standardów grupowych Deutsche Bank i regulacji europejskich(w tym MiFID II). W  BNP Paribas Bank Polska S.A.  odpowiedzialna była za zarządzanie ryzykiem braku zgodności w zakresie integralności rynków kapitałowych i ochrony praw klientów.

Prelegentka jest 2014 r członkinią  Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich i współautorką rekomendacji Komisji, w tym ostatniej dotyczącej kształtowania kultury etycznej w bankach. Obecnie pracuje w jednym z banków inwestycyjnych, gdzie kieruje Departamentem Compliance i również zajmuje się kwestiami ESG.

CHCĘ OTRZYMAĆ PROGRAM

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

  WARUNKI UCZESTNICTWA


  1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

  2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

  3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
  W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

  6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

   UCZESTNIK:

   Imię i nazwisko

   Stanowisko

   Departament

   Firma

   Numer telefonu

   Adres e-mail

   DODAJ UCZESTNIKA:

   PŁATNIK

   Nazwa firmy

   Adres (ulica, kod, miasto)

   NIP

   OSOBA ZGŁASZAJĄCA

   Imię i nazwisko

   Stanowisko/dział

   Telefon

   Adres e-mail

   Uwagi do faktury
   POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI