Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

szkolenie online

Propozycja dla osób pragnących odświeżyć i uporządkować wiedzę z instrumentów finansowych zwykle oferowanych przez Treasury banków w celu jeszcze lepszego zrozumienia zarówno ich charakteru jak i poznania potencjalnych ryzyk związanych z ich oferowaniem, zabezpieczaniem i zarządzaniem portfelem. W krótki, ale precyzyjny sposób przypomnimy Ci podstawy matematyki finansowej, omówimy charakterystykę podstawowych instrumentów takich jak: depozyt, bon, obligacja, operacje repo, natychmiastowa i terminowa wymiana walutowa, swap walutowy a także wielu liniowych instrumentów pochodnych: FRA, OIS, IRS, tenor swap, money market futures, futures na obligacje, CIRS. Jest to swojego rodzaju katalog instrumentów z ich najważniejszymi cechami oraz szczególnym zwróceniem uwagi na potencjalne „strategiczne” pomyłki i niedomówienia. Szkolenie obejmuje także blok dotyczący pochodnych nieliniowych takich jak opcje walutowe oraz omówienie case studies: National Australia Bank, Barings Bank, Metalgesselshaft, Bankers Trust z perspektywy zarządzania ryzykiem operacyjnym związanym z instrumentami finansowymi. Drugi dzień szkolenia ma ujęcie problemowe, gdzie przedstawione zostaną zagadnienia związane z potencjalnymi niejednoznacznościami wyceny instrumentów finansowych, strategii zabezpieczenia ryzyka oraz systemu limitów wewnętrznych.

Stopień zaawansowania od koncepcji podstawowych do średniozaawansowanych

Dla kogo
·         Pracownicy departamentów / biur: audytu wewnętrznego ryzyka finansowego, compliance, middle-office, back-office w bankach, TFI, towarzystwach ubezpieczeniowych,

·         Treasurerzy (Dyrektorzy finansowi) w dużych i średnich przedsiębiorstwach oraz im podlegli pracownicy

Związany z polskim rynkiem finansowym od ponad dwudziestu lat (od tradera do członka zarządu). Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego (Ekonomia), Uniwersytetu Oksfordzkiego (Mathematical Finance) oraz doktorem nauk społecznych w dziedzienie finanse i ekonomia. Posiada licencje i tytuły: doradcy inwestycyjnego, Certified International Investment Analyst (CIIA), Professional Risk Manager (PRM), Certificate in Quantitative Finance (CQF). Prowadzi ćwiczenia z matematyki i mikroekonomii. Zarządzał ryzykiem płynności, stóp procentowych, walutowym i kredytowym w bankach. Nadzorował prace zespołów obsługujących klientów skarbowych, kredytowych SME, deweloperów oraz zespołu odpowiedzialnego za sekurytyzację aktywów pracujących.

Swoją karierę̨ rozpoczynał jako dealer bonów i obligacji skarbowych w Banku Gdańskim w 1996 roku. Doświadczenie zdobywał także w funduszu emerytalnym jako zarządzający portfelem papierów skarbowych oraz w dwóch bankach jako zastępca i później dyrektor Departamentu Skarbu (Treasurer). Pracował także w Rabobank London na stanowisku Dyrektora Rynków Europy Środkowej i Wschodniej, a do jego zadań należało m.in.: zarządzanie portfelem pochodnych stopy procentowej w walutach krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz współpraca z bankami z grupy w zakresie produktów strukturyzowanych. Przez 7 lat był dyrektorem zarządzającym obszarem skarbu, a później członkiem zarządu nadzorującym między innymi ten obszar w Getin Noble Banku.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.