Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

Szkolenie online, na żywo, z możliwością zadawania pytań

Udział w szkoleniu pozwoli na:

 • ugruntowanie wiedzy w zakresie realizacji procesu obsługi reklamacji klienta banku, instytucji pożyczkowej, instytucji płatniczej, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (Dz. U. 2022r., 187 t.j.) – tytuł ustawy zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U.2022.2640) zmieniającej min. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.),
 • oraz przy uwzględnieniu uregulowań dotyczących rozpoznania reklamacji w obszarze usług płatniczych wynikających ze zmian w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (Dz.U.2021r. 1907 t.j.) implementujących rozwiązania dyrektywy UE PSD 2,
 • omówienie istotnych zmian w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej w zakresie przedmiotu szkolenia,
 • zwrócenie szczególnej uwagi na kompetencje Rzecznika Finansowego w zakresie ochrony klientów pomiotów rynku finansowego ze szczególnym uwzględnieniem rynku usług bankowych i płatniczych,
 • wskazanie możliwości ograniczenia ryzyka operacyjnego w zakresie zarządzania procesem obsługi reklamacji,
 • omówienie i praktyczną analizę wybranych zagadnień będących przedmiotem reklamacji klientów banków, instytucji pożyczkowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w obszarze kredytów konsumenckich z uwzględnieniem orzecznictwa sądów oraz Trybunału Sprawiedliwości UE a także stanowisk Rzecznika Finansowego.

Do udziału zapraszamy:

 • pracowników banków, instytucji płatniczych, instytucji pożyczkowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji klientów,
 • członków zarządów,
 • pracowników zajmujących się obsługą prawną i compliance,
 • audytorów,

Radca prawny, Zastępca Dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego, kierował Zespołem Ryzyka Operacyjnego i Zgodności w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, były dyrektor departamentów prawnych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowym Banku Polskim, doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Przez wiele lat wykonujący obsługę prawną jako radca prawny w bankach: PBK SA, BOŚ SA, BPH SA, były sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa. Autor wielu publikacji z zakresu prawa bankowego, gospodarczego. Wieloletni, doświadczony wykładowca prawa bankowego, gospodarczego i karnego prowadzący zajęcia dydaktyczne dla prokuratorów, sędziów, aplikantów radcowskich, pracowników instytucji finansowych, instytucji publicznych, rzeczników konsumentów, studentów. Specjalizuje się w zagadnieniach bezpieczeństwa prawnego instytucji finansowych, w szczególności w zakresie stosunków umownych, tajemnic sektorowych, windykacji, restrukturyzacji i przymusowej restrukturyzacji, zarządzania ryzykiem operacyjnym i braku zgodności oraz bezpieczeństwa prawnego podmiotów krajowego systemu stabilności finansowej jak również w problematyce praw konsumentów – klientów podmiotów rynku finansowego.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.