Odszyfrować XVA. Teoria i praktyka szacowania miar korekt wyceny

16-17 maja 2024

SZKOLENIE ON-LINE

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

2550 zł + vat do 20.09.2024
2750 zł + vat po  20.09.2024

OPIEKUN PROJEKTU

Katarzyna Zagórska-Ślązek

Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

O  SZKOLENIU

Wycena finansowych instrumentów pochodnych w tradycyjnym ujęciu koncentruje się wokół koncepcji NPV (Net Present Value), czyli zdyskontowanej wartości oczekiwanej wypłaty z danego instrumentu. Do wyznaczania NPV wykorzystywane są często zaawansowane metody matematyki finansowej, opierające się jednak na kilku mocno upraszczających założeniach. Koncepcja miar XVA („x”-Valuation Adjustments) polega na próbie ilościowego oszacowania wpływu braku spełnienia wybranych założeń wyceny na wartość ekonomiczną danego instrumentu pochodnego. Do najbardziej rozpoznawanych miar XVA należą CVA i DVA (Credit/Debit Valuation Adjustment), a więc miary uchylające założenie o gwarantowanej wypłacalności obu stron kontraktu. Miarom korekt wyceny z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta (CVA/DVA) poświęcone będzie najwięcej miejsca, jednakże w toku niniejszego szkolenia omówione zostaną także miary FVA, MVA oraz KVA związane odpowiednio z: kosztem finansowania pozycji w instrumentach pochodnych wynikającym z Variation Margin i Initial Margin oraz wpływem kosztu utrzymywania wymogów kapitałowych z tytułu pozycji w instrumentach pochodnych.

Do kogo adresowane jest szkolenie: Szkolenie adresowane jest do osób zaangażowanych w proces zawierania, wyceny i obsługi transakcji pochodnych, które chciałby poszerzyć swoją wiedzę odnośnie koncepcji miar XVA. Poruszane zagadnienia znajdują zastosowanie w szczególności w działalności komórek Ryzyka, Middle i Front Office instytucji finansowych. Materiał omawiany w trakcie szkolenia wymaga od uczestników znajomości metod wyceny instrumentów pochodnych oraz podstaw rachunku prawdopodobieństwa.

TRENER

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Trzykrotny reprezentant Uniwersytetu Warszawskiego na międzynarodowym konkursie ekonometrycznym Econometric Game. Bogate doświadczenie w zakresie modelowania finansowego zdobyte zarówno w trakcie pracy akademickiej jak i zawodowej. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze wyceny instrumentów pochodnych oraz monitorowania i zarządzania ryzykiem rynkowym, zwłaszcza w obszarze instrumentów kapitałowych (akcje, kontrakty futures, opcje na akcje), zdobyte w PKO Banku Polskim i mBanku. Współtwórca metodologii kalkulacji korekt CVA/DVA w mBanku. Obecnie dealer w Departamencie Skarbu PKO Banku Polskiego w Zespole Korekt Wyceny (XVA) i Instrumentów Strukturyzowanych.

CHCĘ OTRZYMAĆ PROGRAM

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

  WARUNKI UCZESTNICTWA


  1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

  2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

  3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
  W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

  6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

   UCZESTNIK:

   Imię i nazwisko

   Stanowisko

   Departament

   Firma

   Numer telefonu

   Adres e-mail

   DODAJ UCZESTNIKA:

   PŁATNIK

   Nazwa firmy

   Adres (ulica, kod, miasto)

   NIP

   OSOBA ZGŁASZAJĄCA

   Imię i nazwisko

   Stanowisko/dział

   Telefon

   Adres e-mail

   Uwagi do faktury
   POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI