Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

Szkolenie online

Udział w szkoleniu pozwoli na:

omówienie problematyki dotyczącej umów „kredytów frankowych” w których stosowano mechanizmy indeksacyjne do walut obcych w umowach kredytu zawieranych z konsumentami, ocenę klauzul umownych stosowanych w umowach kredytu z punktu widzenia  naruszeń  zasad chroniących konsumentów ustanowionych w dyrektywie Rady 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich a także w oparciu o przepisy prawa krajowego i dorobek orzecznictwa sądowego, wskazanie kluczowych naruszeń – klauzul abuzywnych skutkujących nierównowagą kontraktową praw i obowiązków stron umowy kredytu, analizę skutków nieuczciwych warunków umownych dla możliwości dalszego obowiązywania umowy – bezskuteczność abuzywna czy nieważność umowy, zapoznanie się z wybranymi orzeczeniami TSUE, orzeczeniami Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych w zakresie skutków stwierdzenia nieuczciwego charakteru postanowień umownych, rozróżnienie teorii salda i teorii dwóch kondykcji oraz konsekwencji ich stosowania w orzecznictwie sądów przy rozstrzyganiu sporów konsumentów z bankami, omówienie możliwych roszczeń restytucyjnych przysługujących każdej ze stron po upadku umowy kredytu.

Do udziału zapraszamy:

  • – pracowników zajmujących się kredytowaniem konsumentów,
  • – osób zajmujących się obsługą prawną banków,
  • – członków zarządów banków,
  • – pracowników zajmujących się sprzedażą i marketingiem produktów kredytowych,
  • – pracowników compliance,
  • – audytorów.

Zastępca Dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego, radca prawny, kierował Zespołem Ryzyka Operacyjnego i Zgodności w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, były dyrektor departamentów prawnych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowym Banku Polskim, doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Przez wiele lat wykonujący obsługę prawną jako radca prawny w bankach: PBK SA, BOŚ SA, BPH SA, były sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa. Autor wielu publikacji z zakresu prawa bankowego, gospodarczego. Wieloletni, doświadczony wykładowca prawa bankowego, gospodarczego i karnego prowadzący zajęcia dydaktyczne dla prokuratorów, sędziów, aplikantów radcowskich, pracowników instytucji finansowych, instytucji publicznych, rzeczników konsumentów, studentów. Specjalizuje się w zagadnieniach bezpieczeństwa prawnego instytucji finansowych, w szczególności w zakresie stosunków umownych, tajemnic sektorowych, windykacji, restrukturyzacji i przymusowej restrukturyzacji, zarządzania ryzykiem operacyjnym i braku zgodności oraz bezpieczeństwa prawnego podmiotów krajowego systemu stabilności finansowej jak również w problematyce praw konsumentów – klientów podmiotów rynku finansowego.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.